Regina KOŽENIAUSKIENĖ

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


Regina KOŽENIAUSKIENĖ, humanitarinių mokslų daktarė (1991), docentė (1992), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėja (nuo 1996), senosios lietuvių raštijos tyrinėtoja, vertėja. Gimė 1946 m. vasario 6 d. Ukmergėje. 1962 m. aukso medaliu baigė Panevėžio VI vidurinę mokyklą. 1962 – 1967 m. Vilniaus universitete studijavo klasikinę filologiją. Baigusi liko dirbti universitete.

Parengė ir išleido:

1. XVI-XVII a. prakalbos ir dedikacijos. Vilnius: Mokslas, 1990, 640 p.

Į knygą sudėtos senųjų lietuviškų leidinių, išleistų Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje, įvairiakalbės prakalbos ir dedikacijos su vertimais į lietuvių kalbą, pradedant M. Mažvydo prakalbomis ir baigiant I. Kanto veikalų ištraukomis, keliami šio žanro kūrinių originalumo, autorystės ir anonimiškumo klausimai, autoriaus ir mecenato santykis, aiškinamasi, kas lėmė kalbinę tekstų įvairovę, aptariama minėtų žanrų stiliaus ypatybės. Pateikiamos 57 senosios raštijų kūrėjų biografijos ir išsamūs komentarai. Tai pirmoji "Mokslo" leidyklos knyga, skirta M. Mažvydo knygos 450-mečiui.

2. Jonas Čečiotas. Giesmelės apie senovės lietuvius iki 1434 metų  / Jan Czeczot. Spiewki o dawnych litwinach do roku 1434. Pirmas leidimas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994, 283 S.

J. Čečioto (1796 – 1847), poeto, filomatų draugijos nario, artimiausio A. Mickevičiaus bičiulio, istorinės tematikos eilėraščių, parašytų pagal M. Strijkovskio "Kroniką" (1582), vertimas. R. Koženiauskienė vertė ir komentarus rengė lygindama M. Strijkovskio tekstus su J. Čečioto Lietuvos istorijos interpretacijomis.

3. Litwo, nasza matko mila / Lietuva, motule numylėta / Dail. A. Každailis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, 560 p.

R. Koženiauskienės parengta lenkų vidurinėms mokykloms  skirtos chrestomatijos pirma dalis Literatura starolitewska / Senoji lietuvių literatūra (XVI – XVIII a.) su pratarme, autorių gyvenimo ir kūrybos apžvalga ir istorinio bei tekstologinio pobūdžio komentarais.

Atiduota spaudai:

4. Samuelis Daugirdas. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių geneologija / Samuel Dovgird. Geneologia albo krotkie opisanie Wielkich Ksiąząt Litewskich. Įteiktas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui 1994 m. Numatoma spausdinti "Senosios Lietuvos istorijos" serijoje.

Tai lenkiškai rašiusio XVII a. lietuvių poeto Samuelio Daugirdo iš Pagaujo knygos, išėjusios 1626 m., vertimas į lietuvių kalbą su tekstologinio pobūdžio pastabomis ir realijų rodykle.

Už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus R. Koženiauskienė 1997 m. apdovanota Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos premija.


Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška