PRATARMĖ

 Į turinįPapildoma informacijaĮ paiešką


1997 metais Lietuva minėjo vieną prasmingiausių sukakčių tautos ir valstybės gyvenime - Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejų. Minėti šią sukaktį ruoštasi kruopščiai ir su didele atsakomybe. Sudaryta sukakties minėjimo valstybinė komisija, vadovaujama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, nuo 1996 m. gruodžio 17 d. - Seimo Pirmininko. Jos nariais paskirti Seimo ir Vyriausybės atstovai, mokslininkai, kultūros veikėjai, menininkai. Parengta Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė programa, kurioje numatyta daug leidinių, renginių, skirtų M. Mažvydui ir jo “Katekizmui”, lietuvių raštijai, kalbai, lietuviškai knygai. Tačiau jubiliejinių metų renginiai Lietuvoje ir užsienyje įgavo tokį platų mastą, kad pranoko optimistiškiausius lūkesčius.

Šiame leidinyje stengtasi kuo išsamiau atspindėti publikacijas, renginius ir įvykius, susijusius su M. Mažvydo “Katekizmo” 450-osiomis metinėmis ir jų proga paskelbtais Lietuviškos knygos metais. Iš pateikiamos medžiagos matyti, kaip gausiai ir plačiai buvo minima pirmoji lietuviška knyga ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jubiliejiniais metais pasirodė Martynui Mažvydui, pirmajai lietuviškai knygai ir kitiems senosios raštijos kūrėjams skirtos  monografijos, mokslo darbų rinkiniai, studijos, publikacijos, straipsniai mokslo darbų rinkiniuose, periodinėje spaudoje. Įvairūs renginiai - konferencijos, parodos, minėjimai, vakarai, literatūriniai pašnekesiai, muzikinės kompozicijos, viktorinos, šv. Mišios bažnyčiose, paskaitos ir kita - rodo didelį mokslo, kultūros bei švietimo darbuotojų, žurnalistų ir visuomenės dėmesį pirmajai lietuviškai knygai. Renginiai įgavo daug platesnį kontekstą - buvo siejami ne tik su M. Mažvydu ir jo laikotarpiu, bet ir su lietuviška knyga, skatino domėtis jos istorija ir dabartimi. Rajonuose ir miestuose organizuoti susitikimai su savo krašto kūrėjais, buvo minimi knygnešiai, padėję išsaugoti lietuvišką spausdintą žodį, pagerbti iškilūs lietuvių raštijos darbuotojai, minimi jų jubiliejai. Mokyklos ir bibliotekos ne tik supažindino vaikus ir jaunimą su pirmąja lietuviška knyga, jos autoriumi, bet ir skiepijo meilę bei pagarbą lietuviškai knygai.

Užsienio mokslininkų, pasaulio baltistų, Lietuvos Respublikos ambasadų ir kitų diplomatinių atstovybių lietuvių bendruomenių užsienyje iniciatyva M. Mažvydo “Katekizmas” buvo minimas ir populiarinamas daugelyje pasaulio šalių. Sukaktį plačiai minėjo beveik visa JAV lietuvių bendruomenė, daug renginių organizuota Karaliaučiaus krašte (Kaliningrado sr.).

Pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių ir Lietuviškos knygos metų renginiai ir įvykiai plačiai atsispindėjo Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Šio leidinio pradžioje pateikti Vyriausybės ir kitų institucijų oficialieji dokumentai, UNESCO 1996-1997 metais minėtinų datų kalendorius, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė programa. Atskirą skyrių sudaro Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimo valstybinės programos leidiniai: išleisti, rengiami ir spausdinami, taip pat Valstybinės komisijos inicijuoti, visiškai arba iš dalies jos lėšomis spausdinti leidiniai. Prie leidinio pateikiamos recenzijos ir anotacijos, skirtos tam leidiniui.

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo bibliografija skirstoma temomis. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiamos knygos, bukletai, garso įrašai ir t.t., po to - straipsniai abėcėlės tvarka. Medžiaga nuo 1995 metų pradžios iki 1998 metų rugsėjo mėnesio surinkta iš Lietuvos ir užsienio spaudos.

Leidinyje pateikiama “Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo kronika”. Ji atspindi ir pasirengimą jubiliejui (prasideda 1987 m.), daugybę minėjimų, parodų gausą 1997-aisiais ir besitęsiančius renginius 1998-aisiais metais (baigiant rugsėjo mėn.). Medžiaga kronikoje dėstoma chronologiškai, o tą pačią dieną vykę renginiai pateikiami abėcėlės tvarka.

Kronikai turbūt nebus pavykę atspindėti visų renginių dėl jų gausos arba spaudos dėmesio stokos. Atsiprašome tų kultūros bei švietimo darbuotojų ir rengėjų, kurių pastangos čia nebus fiksuotos.

Leidinio pabaigoje pateikiamos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės kuriose nurodyti: bibliografinės dalies - įrašų numeriai, o oficialiųjų dokumentų ir kronikos - puslapiai.

Dėkojame Lietuvos bibliotekoms, jautriai atsiliepusioms į prašymą suteikti žinias apie renginius jų apskrityje, rajone, mieste ar kaime. Dėkingi esame nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėjai Silvijai Vėlavičienei, informavusiai apie minėjimus JAV, ir Vilniaus universiteto bibliotekos direktorei Birutei Butkevičienei, teikusiai žinias apie senosios lietuviškos knygos kelionę po Lietuvą, ir visiems kitiems, padėjusiems tikslinti renginių datas ar kitus duomenis.

Rengėjai


Į turinįPapildoma informacijaĮ paiešką