Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

DOKUMENTAI

 Į turinįPapildoma informacijaĮ paieškąNUTARIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO
NUTARIMAS

 

Dėl Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria:
1. Patvirtinti pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinę komisiją (sąrašas pridedamas).
2. Įpareigoti šią komisiją iki 1991 m. rugsėjo 1 d. parengti Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo programą.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
PIRMININKO PAVADUOTOJAS

                            Č. V. STANKEVIČIUS
Vilnius, 1991 m. birželio 12 d.
Nr.I-1435
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
1991 m. birželio 12 d. nutarimu Nr.I-1435

 

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija

 

Bronislovas KUZMICKAS (komisijos pirmininkas) - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko   pavaduotojas;
Darius KUOLYS (komisijos pirmininko kultūros ir švietimo pavaduotojas) - Lietuvos Respublikos  ministras;
Liucija BAŠKAUSKAITĖ - Kauno Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė;
Kostas BIRULIS - Lietuvos Respublikos ryšių ministras;
Jurgis DVARIONAS - Lietuvos kultūros fondo pirmininkas;
Arūnas GRUMADAS Vilniaus miesto Tarybos pirmininkas;
Romas GUDAITIS Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas;
Albinas JOVAIŠAS - Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorius;
Jonas Viktoras KALVANAS* - Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas;
Mykolas KARČIAUSKAS - rašytojas;
Domas KAUNAS - Vilniaus universiteto Knygotyros ir bibliografijos katedros vedėjas;
Napoleonas KITKAUSKAS - Paminklų restauravimo projektavimo instituto vyr. specialistas;
Elena KOŠINSKIENĖ - Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;
Aleksandras KRASNOVAS - "Vagos" leidyklos vyr. redaktorius;
Irena KUBILIENĖ - "Knygnešio" klubo pirmininkė;
Vytautas KUBILIUS - Lietuvos Mokslų Akademijos Literatūros ir tautosakos instituto skyriaus vadovas;
Jonas LANKUTIS - Lietuvos Mokslų Akademijos Literatūros ir tautosakos instituto direktorius;
Ingė LUKŠAITĖ - Lietuvos Mokslų Akademijos Literatūros ir tautosakos instituto mokslinė bendradarbė;
Justinas MARCINKEVIČIUS - rašytojas;
Vytautas MARTINKUS - Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas;
Vytautas MERKYS - Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvos Istorijos instituto direktorius;
Algimantas NASVYTIS - Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministras;
Romualdas OZOLAS - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas;
Rolandas PAVILIONIS - Vilniaus universiteto rektorius;
Viktoras PETRAITIS - Lietuvos bendrijos "Mažoji Lietuva"  pirmininkas;
Zigmantas POCIUS - "Mokslo" leidyklos direktorius;
Arvydas ŠALTENIS - Dailės akademijos Tapybos katedros vedėjas;
Vytautas ŠILAS - Mažosios Lietuvos reikalų tarybos prie Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas;
Antanas TYLA - Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvos Istorijos instituto skyriaus vedėjas;
Jūratė TRILUPAITIENĖ - muzikologė;
Juozas TUMELIS - Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skyriaus vedėjas, Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas;
Albinas VAIČIŪNAS - "Mažvydo" klubo pirmininkas;
Juozas VAITKUS - Leidėjų asociacijos vadovas;
Levas VLADIMIROVAS - Vilniaus universiteto profesorius;
Zigmas ZINKEVIČIUS - Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedros  profesorius.

*Redaktorių pastaba: komisijos narys buvo J.V. Kalvanas vyresnysis (1914-1995). Antrosios sudėties komisijoje jį pakeitė sūnus, taip pat Jonas Viktoras.


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS
 
1995 m. gegužės 16 d. Nr.I-895
Vilnius

DĖL PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:
1. Patvirtinti Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinę komisiją (sąrašas pridedamas).
2. Įpareigoti šią komisiją iki 1995 m. birželio 1 d. parengti Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo programą ir organizuoti šiai datai skirtus renginius Lietuvoje ir užsienyje.
3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. birželio 12 d. nutarimą Nr.I-1435 "Dėl Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties" (Žin., 1991, Nr.18-471).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS

       ČESLOVAS JURŠĖNAS

 

Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 16 d.
nutarimo Nr.I-895 priedėlis
 

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija

 

Adolfas ŠLEŽEVIČIUS (komisijos pirmininkas) - Lietuvos Respublikos  Ministras Pirmininkas;
Bronislovas GENZELIS (komisijos pirmininko pavaduotojas) - Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros  komiteto pirmininkas;
Domas KAUNAS (komisijos sekretorius) - Vilniaus universiteto profesorius; 
Vaclovas BAGDONAVIČIUS - Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto direktorius;
Vladislavas DOMARKAS - švietimo ir mokslo ministras;
Jurgis DVARIONAS - Lietuvos kultūros fondo pirmininkas;
Romas GUDAITIS - Respublikos Prezidento vyresnysis  referentas;
Gediminas ILGŪNAS - Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius;
Povilas JAKUČIONIS - Seimo narys;
Albinas JOVAIŠAS - Vilniaus universiteto profesorius;
Jonas Viktoras KALVANAS - Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos valdytojas;
Napoleonas KITKAUSKAS - Pilių tyrimo centro "Lietuvos pilys"  vyr. architektas;
Irena KUBILIENĖ - "Knygnešio" klubo pirmininkė;
Vytautas KUBILIUS - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto skyriaus vedėjas;
Bronislovas Juozas KUZMICKAS - Filosofijos, sociologijos ir teisės  instituto skyriaus vadovas;
Ingė LUKŠAITĖ - Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė;
Justinas MARCINKEVIČIUS - rašytojas;
Vytautas MERKYS - Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis;
Juozas NEKROŠIUS - kultūros ministras;
Juozas NEVERAUSKAS - laikinai einantis Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas;
Romualdas OZOLAS - Seimo narys;
Rolandas PAVILIONIS - Vilniaus universiteto rektorius;
Algirdas POCIUS - Seimo narys;
Zigmantas POCIUS -Valstybinės specifinės paskirties  mokslo ir enciklopedijų leidyklos direktorius;
Arimantas Juvencijus RAŠKINIS - Seimo narys;
Leonardas SAUKA - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius;
Valentinas SVENTICKAS - Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas;
Arvydas ŠALTENIS -Vilniaus dailės akademijos rektorius;
Reinoldijus ŠARKINAS - finansų ministras;
Vytautas ŠILAS -Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas;
Laimutis TELKSNYS - Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas;
Antanas TYLA - Lietuvos istorijos instituto direktorius;
Juozas TUMELIS - Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skyriaus vedėjas;
Stasys VAITEKŪNAS - Klaipėdos universiteto rektorius;
Bronius VAŠKELIS - Vytauto Didžiojo universiteto rektorius;
Alis VIDŪNAS - Vilniaus miesto meras;
Zigmas ZINKEVIČIUS - Vilniaus universiteto profesorius;
Gintautas ŽINTELIS - ryšių ir informatikos ministras.

Redaktorių pastaba: savitarpio susitarimu JAV lietuvių bendruomenės Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo komitetas į Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinę komisiją 1996 m. lapkričio mėnesį delegavo savo narius Rūtą ir Edmundą KULIKAUSKUS.


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
 
NUTARIMAS
1995 m. birželio 27 d. Nr.I-973
Vilnius

 

Dėl 1997-ŲJŲ METŲ PASKELBIMO LIETUVIŠKOS KNYGOS METAIS

Lietuvos Respublikos Seimas, pritardamas Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto siūlymui, nutaria:

Paskelbti 1997-uosius metus Lietuviškos knygos metais.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS
 
ČESLOVAS JURŠĖNAS

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
 
NUTARIMAS
 

1996 m. gruodžio 17 d. Nr. VIII-39
Vilnius

 

DĖL PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO VALSTYBINĖS KOMISIJOS PAKEITIMO
 
 
(Žin., 1995, Nr.43-1049)
Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:
 
1 straipsnis.
Pakeisti Seimo nutarimu "Dėl Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties" patvirtintą Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinę komisiją:
1) vietoj žodžių "Adolfas ŠLEŽEVIČIUS (komisijos pirmininkas) - Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas" įrašyti žodžius "Vytautas LANDSBERGIS (komisijos pirmininkas) - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas";
2) įrašyti žodžius "Žibartas Juozas JACKŪNAS (komisijos pirmininko pavaduotojas) - Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas";
3) vietoj žodžių "Bronislovas GENZELIS (komisijos pirmininko pavaduotojas) - Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas" įrašyti žodžius "Bronislovas GENZELIS (komisijos pirmininko pavaduotojas) - Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas".
 
2 straipsnis.
Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS
 
VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

PREMIJOS

 

MARTYNO MAŽVYDO PREMIJOS
N U O S T A T A I

 

Patvirtinta:

Kultūros ministerijos 1995 m. gruodžio mėn. 20 d.
įsakymu Nr. 437 bei Švietimo ir mokslo ministerijos
1995 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr.1474

Bendroji dalis

 1. Martyno Mažvydo premiją steigia Lietuvos Respublikos Kultūros ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, skatindamos senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus.
 2. Martyno Mažvydo premija teikiama kas metai už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus: senosios lietuvių knygos leidimo, spausdinimo ir platinimo, rašto kalbos, meninių stilių, žanrų, knygos meno, įrišimo, popieriaus istorijos, knygos vaidmens istorinėms epochoms ir kultūroms, spaudos ir knygos veikėjų gyvenimo ir jų kūrybos tyrinėjimo darbus.
 3. Martyno Mažvydo premija skiriama iki gruodžio 20 d., o įteikiama M. Mažvydo Katekizmo išspausdinimo dieną – sausio 8–ąją.
 4. Martyno Mažvydo premija mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Martyno Mažvydo premijos skyrimas

 1. Martyno Mažvydo premijai gauti gali būti pristatomi Lietuvos ir užsienio pavienių darbų autoriai bei autorių kolektyvai. Jeigu premija skiriama autorių kolektyvui, vertinimo komitetas ją paskirsto po lygiai kiekvienam autoriui.
 2. Martyno Mažvydo premijos laureatui kita Martyno Mažvydo premija gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.
 3. Martyno Mažvydo premija skiriama nepriklausomai nuo kitokių gautų premijų.
 4. Kandidatus Martyno Mažvydo premijai gauti turi teisę siūlyti kūrybinės sąjungos, mokslo ir studijų įstaigos, bibliotekos ir visuomeninės organizacijos, taip pat darbų autoriai patys save.
 5. Kandidatų Martyno Mažvydo premijai gauti pastarųjų 5 metų darbai lietuvių, vokiečių ir anglų kalba pateikiami vertinimo komitetui ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos.
 6. Kandidatus Martyno Mažvydo premijai gauti atrenka vertinimo komitetas, kurio sudėtį 3 metams tvirtina Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministrai bendru įsakymu.
 7. Komitetą sudaro 13 narių. Komitetas renka pirmininką ir sekretorių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
 8. Komiteto nariais gali būti skiriami Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų darbuotojai, kūrybinių sąjungų, mokslo ir studijų įstaigų, bibliotekų ir visuomeninių organizacijų deleguoti atstovai.
 9. Remdamasis komiteto išvadomis, Martyno Mažvydo premiją skiria jos steigėjai savo įsakymu.

Vertinimo komiteto darbo organizavimo tvarka

 1. Vertinimo komiteto nariai iki posėdžio dienos privalo susipažinti su Martyno Mažvydo premijai gauti pateiktais darbais.
 2. Vertinimo komiteto posėdžio datą skelbia komiteto pirmininkas.
 3. Vertinimo komiteto sprendimai priimami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
 4. Vertinimo komiteto posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 2/3 komiteto narių.
 5. Vertinimo komiteto sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komiteto pirmininkas ir sekretorius.

 

MARTYNO MAŽVYDO STIPENDIJOS IR PREMIJOS STUDENTAMS
NUOSTATAI

 

Pasitinkant pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo katekizmo - 450 metų sukaktį (1997.01.08), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu (1991.06.12, Nr.I-1435) sudaryta Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija savo programoje numatė įsteigti ir 1993-1997 m. skirti Martyno Mažvydo stipendiją ir premiją studentams, pasireiškusiems knygotyroje. Kandidatai stipendijai ir premijai gauti renkami konkurso būdu. Jį organizuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos knygos draugija ir Vilniaus universiteto Knygotyros katedra.

 

KONKURSO NUOSTATAI

 

Stipendija. Martyno Mažvydo stipendija skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto bibliotekininkystės specialybės II-V kurso studentams. Siūlant kandidatus, atsižvelgiama į bendrą studentų pažangumą, polinkius ir rezultatus studijuojant knygotyros, senosios lietuvių knygos, bibliotekų, spaudos leidimo, platinimo, bibliografijos, skaitybos istorijos ir teorijos disciplinas, kursinių ir kitų tiriamojo pobūdžio darbų, publikacijų sąsają su istorija, domėjimąsi senąja lietuvių knyga gamybinių praktikų metu, į veiklą, susijusią su knyga už universiteto ribų. Kandidatus Martyno Mažvydo stipendijai siūlo Vilniaus universiteto senatas Komunikacijos fakulteto mokslinės tarybos teikimu. Stipendija skiriama vieneriems mokslo metams.

Premija. Martyno Mažvydo premija skiriama Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos studentui, laimėjusiam knygotyros mokslo tiriamųjų darbų konkursą. Jame gali dalyvauti visų fakultetų dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentai. Darbai konkursui teikiami senosios lietuvių knygos leidimo, spausdinimo, platinimo, repertuaro, rašto kalbos, meninių stilių, žanrų, knygos meno, įrišimo, popieriaus istorijos, knygos vaidmens istorinėms epochoms ir kultūroms, raštijos, spaudos ir knygos veikėjų gyvenimo bei kūrybinės veiklos tema. Darbai turi būti anoniminiai. Antraštiniame lape nurodoma tema ir devizas, uždarame voke - žinios apie autorių. Darbų apimtis neribojama. Pageidautina, kad konkursui siunčiami darbai būtų spausdinti ir įrišti. Martyno Mažvydo premija skiriama kasmet už darbus, atliktus 1993-1997 m. laikotarpiu. Konkursą rengia ir darbus vertina Vilniaus universiteto sudarytas komitetas. Darbai teikiami kasmet iki gruodžio 8 d. Rezultatai skelbiami pirmosios lietuviškos knygos išspausdinimo dieną - sausio aštuntąją.

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija

1993 m. kovo 18 d.


DARBO GRUPĖS

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ
SUKAKTIES MINĖJIMO VALSTYBINĖS
KOMISIJOS DARBO GRUPĖS

 

1. LITERATŪROS MOKSLO

Leonardas SAUKA (grupės pirmininkas) - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius
Darius KUOLYS (pirm. pavaduotojas) -  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotojas

N a r i a i:

Vytautas KUBILIUS - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tarybos pirmininkas
Eugenija ULČINAITĖ - Vilniaus universiteto docentė, Klasikinės filologijos katedros vedėja
Albinas JOVAIŠAS - Vilniaus universiteto profesorius
Juozas GIRDZIJAUSKAS - Vilniaus universiteto profesorius, Literatūros teorijos katedros vedėjas
Dainora POCIŪTĖ - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vadovė

 

2. KALBOS MOKSLO

Zigmantas ZINKEVIČIUS  (grupės pirmininkas) - Vilniaus universiteto profesorius
Albertas ROSINAS (pirm. pavaduotojas) -  Vilniaus universiteto profesorius, Baltų filologijos katedros vedėjas

N a r i a i:

Vytautas AMBRAZAS - Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriaus vedėjas
Evalda JAKAITIENĖ - Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvių kalbos katedros vedėja
Algirdas SABALIAUSKAS - Lietuvių kalbos instituto  vyr. mokslinis bendradarbis
Zigmantas POCIUS - Valstybinės specifinės paskirties mokslo ir enciklopedijų leidyklos direktorius

 

3. ISTORIJOS MOKSLO

Antanas TYLA (grupės pirmininkas)- Lietuvos istorijos  instituto direktorius
Juozas TUMELIS (pirm. pavaduotojas) - Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriaus vedėjas

N a r i a i:

Ingė LUKŠAITĖ - Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslinė bendradarbė
Vytautas MERKYS - Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis
Alvydas NIKŽENTAITIS - Klaipėdos universiteto Istorijos katedros vedėjas

 

4. KNYGOTYROS

Domas KAUNAS (grupės pirmininkas)- Vilniaus universiteto profesorius, Knygotyros katedros vedėjas
Audronė GLOSIENĖ (pirm. pavaduotoja) - Vilniaus universiteto docentė, Bibliotekininkystės katedros vedėja

N a r i a i:

Elena MACEVIČIŪTĖ - Vilniaus universiteto docentė
Birutė BUTKEVIČIENĖ - Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė
Vladas BULAVAS - Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius
Juozas MARCINKEVIČIUS - Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos direktorius
Alvydas SAMĖNAS - Kauno viešosios bibliotekos direktorius

 

5. MENO

Arvydas ŠALTENIS (grupės pirmininkas)- Vilniaus dailės akademijos  rektorius
Adomas BUTRIMAS (pirm. pavaduotojas) - Vilniaus dailės akademijos  prorektorius

N a r i a i:

Albertas GURSKAS - Vilniaus dailės akademijos profesorius, Grafikos  katedros vedėjas
Petras REPŠYS - Vilniaus dailės akademijos Monumentaliosios dailės katedros docentas

 

6. MARTYNO MAŽVYDO ATMINIMO ĮAMŽINIMO

 

Napoleonas KITKAUSKAS (grupės pirmininkas)- Pilių tyrimo centro "Lietuvos pilys" Architektūros tyrimų skyriaus vadovas
Vytautas URBONAVIČIUS (pirm. pavaduotojas) - Pilių tyrimo centro  "Lietuvos pilys" direktorius

N a r i a i:

Gintautas ČESNYS - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas
Alvydas NIKŽENTAITIS - Klaipėdos universiteto Istorijos katedros vedėjas
Albinas JOVAIŠAS - Vilniaus universiteto  profesorius
Vida KULIKAUSKIENĖ - Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto docentė
Jonas KALVANAS - Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos valdytojas  

 

7. UŽSIENIO RYŠIŲ

Laimutis TELKSNYS (grupės pirmininkas) - Lietuvos nacionalinės UNESCO  komisijos pirmininkas
Nerutė KLIGIENĖ (pirm. pavaduotoja) - Matematikos ir informatikos  instituto vyr. mokslinė bendradarbė

N a r i a i:

Alfredas JOMANTAS - Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinis sekretorius

 

 

8. EVANGELIKŲ LIUTERONŲ KONFESIJOS

Jonas KALVANAS (grupės pirmininkas) - Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos valdytojas
Jonas KAIREVIČIUS (pirm. pavaduotojas) - Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos narys

N a r i a i:

Arūnas BAUBLYS - Klaipėdos universiteto Teologijos katedros asistentas


Į turinįPapildoma informacijaĮ paiešką