Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

KRONIKA

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


 Knygos sukakties minėjimo įvykiai čia pateikiami chronologine tvarka. Jeigu norite sužinoti, kokie renginiai vyko  vienoje ar kitoje vietovėje, naudokitės žemėlapiais, pateiktais Mažvydianos skyrelyje arba paieškos sistema. Paieška yra trijų rūšių: dalykinė, pagal pavadinimus ir standartinė Interneto paieška.

Knygos sukakties minėjimo 1987-1995 metais kronika


Knygos sukakties minėjimo 1996 metais kronika

[Sausis], [Vasaris], [Kovas], [Balandis], [Gegužė], [Birželis], [Liepa], [Rugpiūtis], [Rugsėjis], [Spalis], [Lapkritis], [Gruodis]


Knygos sukakties minėjimo 1997 metais kronika

[Sausis], [Vasaris], [Kovas], [Balandis], [Gegužė], [Birželis], [Liepa],[Rugpiūtis], [Rugsėjis], [Spalis], [Lapkritis], [Gruodis]


Knygos sukakties minėjimo1998 metais kronika


Bibliografijoje ir kronikoje naudoti sutrumpinimai

a. - apskritis
akt. - aktorius, -ė
aut. - autorius, -ė
dail. - dailininkas, -ė
dain. - dainininkas, -ė
fak. - fakultetas
g. - gatvė
gen. - generalinis
kleb. - klebonas
komp. - kompozitorius, -ė
kun. - kunigas
m. - metai, miestas
pavad. - pavaduotojas, -a
pirm. - pirmininkas, -ė
raj. - rajonas
rašyt. - rašytojas, -a
red. - redaktorius, -ė
rež. - režisierius, -ė
sekr. - sekretorius, -ė
smuik. - smuikininkas, -ė
sr. - sritis
str. - straipsnis
vad. - vadovas,
          vadovaujamas
valst. - valstybinis
varg. - vargonininkas, -ė
ved. - vedėjas, -a
vysk. - vyskupas
vnk. - vienkiemis
žurn. - žurnalistas, -ė

1987 - 1995

1987 12 02 - LTSR valst. leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto, LTSR kultūros, LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijų ir Lietuvos kultūros fondo nutarimas Nr. 70 "Dėl knygos programos ryšium su pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejumi"

1991 06 12 - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas I-1435 "Dėl pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties", kuriame patvirtinta Valstybinės komisijos sudėtis (pirm. B. Kuzmickas, pavad. D. Kuolys).

1993 09 17 - Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymas Nr. 1084 "Dėl Martyno Mažvydo stipendijos" (nustatytas  terminas (1 metai) ir dydis); paskirta Vilniaus universiteto Komunikacijos fak. studentei J. Dapkevič nuo 1993 09 01)

1994 09 - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymas “Dėl Martyno Mažvydo stipendijos” (paskirta Vilniaus universiteto Komunikacijos fak. studentei K. Žemaitytei nuo 1994 09 01)

1995 05 16 - Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. I-895 "Dėl pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties", patvirtinęs Valstybinės komisijos sudėtį (pirm. A. Šleževičius, pirmininko pavad. B. Genzelis, sekr. D. Kaunas)

1995 06 27 - Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. I-973 "Dėl 1997-ųjų metų paskelbimo Lietuviškos knygos metais"

1995 06 30 - Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patvirtinta Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa

1995 09 24 - 3-ioji "Krintančio lapo" šventė, skirta A. Kulviečiui, M. Mažvydui ir S. Rapolioniui, Jonavoje (pastatytas ąžuolinis paminklas A. Kulviečiui)

1995 10 06 - UNESCO Generalinės konferencijos 147-ojoje sesijoje Paryžiuje buvo pasiūlytas minėtinų 1996-1997 metais 50-ties datų sąrašas, į kurį įtraukta M. Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukaktis

1995 10 12 - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymas Nr. 338 "Dėl Martyno Mažvydo stipendijos" (paskirta Vilniaus universiteto Komunikacijos fak. studentei J. Baltronaitei nuo 1995 09 01)

1995 11 13 - UNESCO Vykdomoji taryba patvirtino 1996 -1997 metais minėtinų datų (25 datos) kalendorių, į kurį įtraukta M. Mažvydo “Katekizmo” 450 metų sukaktis

1995 12 20 - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymu Nr. 437 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu Nr. 1474 patvirtinti Martyno Mažvydo premijos nuostatai
- Valstybinės komisijos posėdis (pritarta M. Mažvydo premijos nuostatams; patvirtintas pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus ženklas; nutarta išleisti Lietuviškos knygos metams skirtą plakatą)

 
1998
1998 01 08 - atidaryta nuolatinė paroda "Senoji Lietuvos spauda ir lituanika" Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje
- Valstybinės komisijos posėdis (aptarti ir įvertinti 1997 m. veiklos rezultatai, apdovanoti renginių konkurso laureatai ir asmenys: Martyno Mažvydo premija - Vilniaus universiteto bibliotekai už knygą "Akademijos laurai"ir Universiteto magistrantei L. Rudaitienei už darbą "Seinų spaustuvė", piniginės premijos ir atminimo medaliai - Šilutės raj. F. Bajoraičio viešajai bibliotekai, Panevėžio raj. viešosios bibliotekos Šilagalio filialui ir Rokiškio raj. bei Šiaulių m. viešosioms bibliotekoms)

1998 01 08-15 - sukakčiai skirtų leidinių, ekslibrisų, meno dirbinių paroda "Akademijos" galerijoje (Vilnius)

1998 01 08 - 02 20 - paroda "Senoji Lietuvos knyga. XVI-XVII a." (iš Vilniaus universiteto bibliotekos fondų) Berlyno valstybinėje bibliotekoje

1998 01 19-26 - paroda "Senieji lietuviški leidiniai iš Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinių" Klaipėdos m. viešojoje bibliotekoje
 
1998 02 19 - atidengta M. Mažvydo atminimo lenta Ragainėje (Neman, Kaliningrado sr.) ant buv. Evangelikų liuteronų bažnyčios sienos (dalyvavo Valstybinės komisijos, Lietuvos Vyriausybės ir Kaliningrado sr. administracijos atstovai)
 
1998 02 19 - 03 20 - Vilniaus dailininkų tapybos paroda Ragainės (Neman, Kaliningrado sr.) kultūros rūmuose

1998 02 24 - depozito teisėmis Lietuvos nacionaliniam muziejui perduota saugoti M. Mažvydo skulptūra (skulpt. R. Midvikis), kuri buvo numatyta statyti Ragainėje (Neman, Kaliningrado sr.)

1998 03 16 - paroda "Pirmajai lietuviškai knygai... 450 metų" Buenos Airėse (Argentina; iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondų; pristatė Lietuvos Respublikos garbės konsulas A. Rastauskas)

1998 03 21 - konferencija "Knyga - tautos istorinės atminties dalis" Anykščių A. Baranausko vidurinėje mokykloje (pranešėjai: A. Jovaiša, V. Kubilius, A. Tyla)

1998 05 11 - 06 15 - paroda "Martyno Mažvydo "Katekizmas" - pirmoji lietuviška knyga" (iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondų) Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje (Varšuva; kalbėjo A. Valionis (Lietuvos Respublikos ambasadorius), S. Kuliešienė)

1998 05 15 - 83-ioji baltistų konferencija Berlyne, kurioje dalis pranešimų skirta M. Mažvydui ir Lietuviškos knygos metų rezultatams aptarti (pranešėjai: G. Michelini (Italija), G. Bense, F. Krause (abi Vokietija); dalyvavo Valstybinės komisijos sekr. D. Kaunas

1998 06 19 - atidaryta Vilniaus dailininkų paroda Karaliaučiaus (Kaliningrad) filharmonijoje (buv. Evangelikų liuteronų bažnyčioje)

- atidengta M. Mažvydo atminimo lenta Karaliaučiaus (Kaliningrad) universitete

- M. Mažvydui skirta konferencija ir koncertas Karaliaučiaus (Kaliningrad) universitete (dalyvavo dain. S. Trimakaitė, M. Gecevičius (valtorna), varg. G. Kviklys)

1998 07 15 - Vilniaus m. savivaldybės sprendimu įsteigta Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Vilniaus m. Pilaitės seniūnijoje

1998 09 (pab.) - atidaryta Tilžės (Sovetsk, Kaliningrado sr.) lietuvių bendruomenės Martyno Mažvydo biblioteka (įsteigta Valstybinės komisijos pastangomis ir lėšomis)
- parengta paskutinio pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimo užsienyje programa (vyks Maskvoje 1998 m. lapkričio mėn. 18-12 d.; organizuoja Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje kultūros patarėjas J. Budraitis)

1998 10 02 - paskelbtas Valstybinės programos 1998 m. leidinių konkursas

1998 11 18 - Konferencija “Lietuvos švietėjas Martynas Mažvydas ir jo laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų kultūra” Maskvoje

Konferenciją organizavo Lietuvos ambasada Rusijoje drauge su Rusijos mokslų akademijos pagrindiniais institutais. Dalyvavo LR Seimo pirmininkas, Valstybinės komisijos pirmininkas V. Landsbergis.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška