M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


<...> Algimantas TAŠKŪNAS, vaizdžiai sakant, per 20 metų valdė Tasmanijos universitetą Hobarte, nes buvo keturių didelių fakultetų administratorius. Gerokai prieš išeidamas į pensiją ir tapdamas studentu doktarantu, sukūrė LSS: Lietuvos studijų sambūrį (Lithuanian Studies Society).

Nuo 1987 m. LSS kasmet išleidžia straipsnių rinkinį "Lithuanian Papers". Pernykštis, 10-asis sąsiuvinis turi 80 puslapių, jame sudėti 25 straipsniai iš Lietuvos istorijos ir dabarties, iš tarptautinių santykių, ekonomijos ir kultūros sričių. Besidomintieji gali parašyti laišką čia pateikiamu adresu ir jį gauti: Algimantas P. Taškūnas, P.O.Box 777, Sandy Bay, Tas. 7005, Australia.

Australijos valdžia pripažįsta tautinių grupių įnašą į šalies kultūrą, kartais paremia jų veiklą finansiškai, pagerbia apdovanojimais. Australijos Medalio ordiną yra gavę bent šie lietuviai: Antanas Kramilius Sidnėjuje, Algimantas Taškūnas ir neseniai miręs Aleksandras Kantvilas Hobarte.<...>.

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Pasaka apie Australiją ir jos lietuvius - DIENOVIDIS, 1997.10.10-16, Nr. 37


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį