M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblemaPranas TUPIKAS

MAŽVYDAS PRISIMINTAS VAŠINGTONE

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Lapkričio 16 d. Vašingtone, Lietuvos ambasadoje, JAV lietuvių bendruomenės Vašingtono apylinkės valdyba gausiai susirinkusiems tautiečiams pristatė pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų minėjimo programą.

Pradžioje buvo perskaitytas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio sveikinimas Amerikos lietuvių bendruomenei pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių proga. Profesorius rašė:

"Gražiai Martynas Mažvydas aplankė Lietuvą 1997-aisiais. Pasivaikščiojo po bibliotekas, muziejus, mokyklas ir koncertų sales, pasilypėjo ant granito postamento Klaipėdoje, pabylojo mokslinėse konferencijose, televizorių ekranuose, naujų knygų ir kasdienės spaudos puslapiuose. Pasakė naudingų dalykų, pamokė lietuviško žodžio ir rašto dar sykį. Išgirdo apie Martyną Mažvydą ir mūsų kaimynai. Jį pasikvietė estai, latviai, rusai, baltarusiai, lenkai, vokiečiai, skandinavų šalys. Panoro išgirsti apie Mažvydą ir JAV Kongreso biblioteka. Pirmosios lietuviškos knygos autorius lyg viską suprantantis tėvas nužvelgė tėviškės išeivius. Paragino juos išleisti pirmąją Amerikos lietuvišką ir daugelį kitų naudingų knygų, pagerbti tautos išminčius, burtis ir išlikti po svetimu dangum. Martynas Mažvydas neapsirinka: jis Jumis tiki ir pasitiki, laukia gyvos lietuviškos kalbos, naujų darbų vardan vienos – anų ir šių dienų Lietuvos."

Pagrindinę kalbą "Lietuviškų giesmių istorijos pradžia: Martyno Mažvydo giesmynas" pasakė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vadovė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.

"Amerikos balso" pranešėjas Romas Kasparas papasakojo apie patį M. Mažvydą. Dr. Vitolis Vengris komentavo tarptautinę jubiliejinę ekslibrisų, skirtų pirmajai lietuviškai knygai paminėti, parodą. Ji veikė Vilniuje, M. Mažvydo bibliotekoje, dabar dalis tų darbų rodoma Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Minėtoje parodoje dalyvavo 27 pasaulio šalių grafikai.

JAV Kongreso bibliotekos darbuotoja Daiva Barzdukienė išsamiai supažindino susirinkusius su šioje bibliotekoje esančiomis lietuviškomis knygomis. Ši biblioteka turi 13 įvairių autorių knygų apie M. Mažvydą.

Klausėmės Niu Džersio (Summic) Jungtinio simfoninio orkestro nario Juliaus Veblaičio pasakojimo apie M. Mažvydo giesmių eskizus, taip pat išgirdome tas giesmes, atliekamas smuiku.

Minėjime kalbėjo Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, JAV lietuvių bendruomenės Vašingtono apylinkės pirmininkas Algis Lukas padėkojo minėjimą surengti padėjusiems talkininkams, o pranešėjams įteikė atminimo dovanėles. Prie minėjimo paruošimo prisidėjo ir jį vedė Egida Matulaitienė.

Buvo galima įsigyti šiai sukakčiai paminėti Lietuvoje išleistų knygų ir muzikos įrašų.

DIENOVIDIS, 1997.11.28 – 12.04, Nr. 44


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį