M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 Irena ALANTIENĖ

ŠVIESUS KULTŪRINIS ŽIBURYS SUSPINDĖJO DETROITO ŽIDINY

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


 

Knygų parodos atidarymas

 

Parodos apie M. Mažvydą ir
lietuviškos knygos kelią atidarymas Detroite.

Po knygos pamokos šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje

 

Detroito lituanistinė šeštadieninė mokykla.
Po pamokos apie lietuvišką knygą.

 DETROIT, MI

Lapkričio 7 d. vakare Dievo Apvaizdos parapijos patalpose susirinko gražus knygos mylėtojų būrelis į mažvydianos parodos atidarymą.

Mokyklos patalpose gražiai išdėlioti eksponatai, sukabinti ant pastovų, sustatytų eilute iš abiejų pusių traukė atsilankiusių dėmesį. Tai perspausdinti Martyno Mažvydo “Katekizmo” lapai, nuotraukos, seni leidiniai, išeivių rašytojų Vokietijoje 1947 m. išleistų knygų viršeliai, laikraščių bei žurnalų puslapiai.

Šį didelį darbą atliko Silvija Vėlavičienė, Mažvydo bibliotekos Vilniuje lituanistikos skyriaus vedėja. Ji labai įdomiai ir išsamiai paaiškino apie šią parodą ir jos tikslus.

Prof. Domas Kaunas, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas, papasakojo apie Martyno Mažvydo raštų atsiradimą ir kitų anų laikų lietuvių autorių knygas, kurios buvo rašomos ne lietuvių kalba (daugiausia lotynų, gudų) ir buvo išleistos dar anksčiau.

Liūdai Rugienienei padėkojus prelegentams, dar ilgokai visi šnekučiavosi, apžiūrinėjo šią labai vertingą ir įdomią parodą, turėjo galimybę arčiau susipažinti su svečiais iš Vilniaus. Šeštadienį jie lankėsi “Žiburio” lituanistinėje mokykloje. Susitiko su vyresnių klasių mokiniais, supažindino juos su Mažvydo raštais ir bendrai kalbėjo apie lietuviškos knygos vertinimą ir svarbą. Abiems svečiams mokyklos jaunimas paliko gerą įspūdį.

Sekmadienį per šv. Mišias, aukotas kun. Aloyzo Volskio, taip pat prisiminta apie Martyną Mažvydą. Mūsų mažieji vaikučiai nešė prie altoriaus Mažvydo “Katekizmą”, M. Tvarausko žodyną, gražų Mažvydo minėjimų plakatą ir žvakutes.

Vėliau, salėje, pamatėm ant scenos išdėstytą tą pačią parodą. Prie sienos ant stalų buvo gražiai išdėstytos Detroite gyvenusių rašytojų knygos. Salės gale staliukas su senoviškomis retomis knygomis, kurias sunešė detroitiečiai. Prie jo kitas staliukas kur buvo galima įsigyti knygų apie Mažvydą, taip pat ir juostelių bei CD, kuriose įspūdingai įrašytos Mažvydo giesmės. Malonu buvo į rankas paimti specialiai Detroito minėjimui išleistą gražią programą.

Minėjimas buvo pradėtas kun. Aloyzo Volskio invokacija. Žodį tarė viso šio renginio organizatorė JAV Lietuvių Bendruomenės Michigano apygardos pirmininkė Liūda Rugienienė. Ji prisiminė rašytojus bei žurnalistus gyvenusius Detroite, kurių jau daug nebėra gyvųjų tarpe.

Programą pravedė Paulius Jankus. Buvo perskaitytas sveikinimas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio, Pirmosios lietuviškos knygos 450-ties metų sukakties minėjimo Valstybinės komisijos pirmininko.

Čia prof. Domas Kaunas vėl įdomiai ir išsamiai papasakojo apie pirmos lietuviškos knygos atsiradimą. Apie autoriaus Martyno Mažvydo gyvenimą daug žinių nėra, tik spėliojama, kad jis gana vargingai gyveno.

Po jo kalbėjo Silvija Vėlavičienė apie parodą ir jos reikšmę mūsų rašytinės kalbos istorijai. Ragino siųsti knygas ir spaudą Mažvydo valstybinei bibliotekai. Ši biblioteka dalijasi knygomis su visos Lietuvos bibliotekomis, nes mažesniuose miesteliuose bibliotekos gana skurdžios, tačiau žmonės labai domisi išeivijos rašytojų veikalais bei spauda.

Mūsų tarpe buvo pagerbtas M. Tvarausko žodyno, išleisto 1875 m., o dabar perspausdinto Vilniuje, mecenatas Gediminas Balanda. Prof. D. Kaunas jam įteikė Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties medalį, sukurtą dailininko Petro Repšio, ir M. Tvarausko žodyną.

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkės pirmininkė Nijolė Zelwinder visiems nuoširdžiai padėkojo ir prelegentams įteikusi baltų gėlių puokštes, pakvietė pasivaišinti ir pabendrauti su svečiais.

Detroito visuomenė laukia daugiau tokių kultūrinių pragiedrulių.

DRAUGAS, 1997.11.20, Nr. 229


Į turinįPapildoma informacijaPaieška