M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 TĘSIASI PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS MINĖJIMAI

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Prūsijos lietuvis Martynas Mažvydas 1547 metais Karaliaučiuje išleido pirmąją knygą lietuvių kalba – “Katekizmą”. Lietuva tą svarbų mūsų tautai įvykį mini tarptautiniu mastu. JAV Lietuvių bendruomenė šiam sumanymui talkina. Stambesniuose lietuvių telkiniuose spalio-lapkričio mėnesiais pravedami minėjimai. Iš Čikagos į Los Angeles spalio pabaigoje atskris tos temos žinovai: istorikas dr. Domas Kaunas ir Mažvydo tautinės bibliotekos Vilniuje Bibliografijos mokslininkė Silvija Vėlavičienė.

Los Angeles Lietuvių bendruomenė šiam sumanymui nuoširdžiai pritaria ir tuo reikalu rūpintis pakvietė Liudą Avižonienę (tel. 714 362 – 1472). Minėjimui vadovauti pakviestas Algirdas Gustaitis. Šv. Kazimiero parapijoje buvo sukviestas talkininkų pasitarimas. Dalyvavo Algirdas Gustaitis, Liuda Avižonienė, Danutė Kaškelienė, Laima Baltrėnas, Stasė Pautienienė ir kiti. Lietuvos Kultūros ministerija atsiuntė dėžes knygų anglų ir lietuvių kalbomis apie Mažvydą ir jo išleistą Katekizmą (Catechismusa), plakatų.

Los Angeles mieste pirmosios lietuviškos knygos pristatymas įvyks šv. Kazimiero lietuviškoje mokykloje (direktorė Marytė Sandanavičiūtė – Newsan) lapkričio 1 d. Bažnyčioje ir parapijos salėje toks pagerbimas įvyks lapkričio 2 d., sekmadienį. Jame kalbės minėti mokslininkai iš Lietuvos.

DIRVA, 1997.10.21


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį