M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblemaKęstutis K. MIKLAS

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS MINĖJIMAS NIUJORKE

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Niujorke

Spalio 19 d. Brooklyn’e esančiame Kultūros Židinyje įvyko Martyno Mažvydo “Katekizmo” 450 metinių minėjimas. Jį surengė JAV Lietuvių bendruomenės New York apygardos valdyba. Jos pirmininkas Kęstutis Bileris, pradėdamas minėjimą, perskaitė Lietuvos Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio sveikinimą šių sukaktuvių proga ir tolimesnei programai vadovauti pakvietė naujųjų ateivių atstovę Jurgitą Vaitkienę.

Kalbėti apie Martyną Mažvydą ir jo “Katekizmą” buvo specialiai iš Lietuvos pakviestas Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas prof. Domas Kaunas. Jo ilgokos, gana turiningos paskaitos klausėsi apie 200 vietos lietuvių. Profesorius papasakojo apie tą laikmetį, kai Mažvydui teko studijuoti Karaliaučiaus universitete, kurį 1544 m. įsteigė paskutinysis kryžiuočių magistras Albrechtas, perėjęs į Martyno Liuterio protestantų judėjimą ir pasiskelbęs Prūsijos kunigaikščiu.

Būdamas aršiu Liuterio pasekėju, Albrechtas per universitetą bandė visokiais būdais skleisti protestantizmą ne tik Prūsijoje, bet ir Lietuvoje. Todėl tame universitete nemažai dėmesio buvo skiriama ir lietuvių kalbai. Buvo sudarytos gana palankios sąlygos studijuoti ir lietuviams. Šalia ten dėsčiusių Abraomo Kulviečio ir Stanislovo Rapolionio, be Martyno Mažvydo jame dar studijavo Mikalojus Blatnas, Augustinas Jomantas, Baltramiejus Vilentas, Stanislovas Marcianas, Tomas Gedkantas, Jurgis Zabloskis ir kiti.

Prof. D. Kaunas paminėjo, kad iki šios dienos dar nėra tiksliai nustatyta, kur ir kada Martynas Mažvydas gimė. Niekas nebando užginčyti, kad stodamas į universitetą, jis turėjo būti pakankamai gerai išsimokslinęs, jau turėjęs 25 ar daugiau metų. Manoma, kad jo tėviškė buvo Žemaitija, kažkur apie Kražius, Tytuvėnus ar Viduklę. Pagal to laiko sąlygas jis gal būt buvo ir bajoriškos kilmės.

Prof. D. Kaunas taip pat vaizdžiai pristatė ir patį “Katekizmą”, ir didžiausią tos knygelės dalį – giesmyną. Net penki puslapiai skirti Mažvydo eiliuotam šaukliui – “Braliai seseris, imkiet mani ir skaitikiet”.

Prof. D. Kauno paskaita susirinkusieji palydėjo ilgu plojimu. Po to Brooklyn’o Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas Astos Barkauskienės, ją puikiai papildė, pagiedodamas dvi M. Mažvydo giesmes: “Givenima tas tures” ir “Giesmes ant Weliku”.

Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė supažindino visus su iš Lietuvos atvežta ir čia salėje išstatyta M. Mažvydo raštų ir kitų kalbotyros bei istorijos darbų kilnojama paroda. Ji tikrai buvo verta dėmesio. Iš New York ji keliaus į visus JAV lietuvių telkinius, o po to per visas lituanistines mokyklas.

Prof. Kaunas dar turėjo proga pakalbėti ir apie pirmąją lietuvišką knygą, kuri buvo išleista JAV 1875 metais, Shamokin miestelyje, Pensilvanijos valstijoje. Tai buvo Mykolo Tvardausko paruoštas 159 puslapių žodynėlis, skirtas to meto lietuviams imigrantams. Ši knygelė su užrašu “TLUMOSZIUS arba SLOWNIKAS Angelskai – Lietuwiszkas ir Lietuwiszkaj – Angelsckas” negalėjo plačiau pasklisti, nes beveik visi egzemplioriai sudegė, kilus gaisrui spaustuvėje tuoj po jos atspausdinimo. Yra surastas tik vienas tos knygelės egzempliorius, gerokai apgadintas, net su vienu išplėštu lapu (15 – 16 pusl.). Bene keisčiausia, kad jis buvo rastas Lietuvoje, nežinia kaip į ją patekęs. Šiemet spalio pradžioje Vilniaus “Minties” leidykla išleido šios knygelės perspaudą. Vienas jos egzempliorius buvo parodytas šio minėjimo metu.

Šį daugiau kaip dvi valandas užtrukusį minėjimą užbaigė Lietuvos Generalinis konsulas dr. Petras Anusas. Po to sekė pabendravimas prie kavutės, per kurį susirinkusieji turėjo progą asmeniškai susipažinti su svečiais ir pasidalinti mintimis apie šį puikų minėjimą.

Kęstutis K. Miklas

 

Filadelfijoje

Pateikiamos nuotraukos iš 1997 rugsėjo 22 dieną Pensilvanijos universitete anglų kalba vykusio simpoziumo The First Lithuanian Printed Book.

Prof.William R. Schmalstieg  skaito pranešimą Pensilvanijos universitete.

 

Pensilvanijos universitete vykusios konferencijos pranešimų autoriai
(iš kairės į dešinę): prof. Antanas Klimas, prof. Rimvydas Šilbajoris, doc. Giedrius Subačius, Dr. Petras Anusas, Ph.D. Steven Young, prof. William R. Schmalstieg.

 Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo “Katekizmo” 450 metų sukaktis Filadelfijoje bus paminėta neeiliniais – keturių dalių – renginiais. Stengiamės ne tik savo tarpe sukaktį pažymėti, bet ir plačiąją amerikiečių visuomenę supažindinti su Mažvydo “Katekizmo” reikšme mūsų kultūros raidai.

Visą lapkričio mėnesį Filadelfijos miesto centrinėje bibliotekos (Free Library of Philadelphia, Logan Square), istorijos skyriuje vyks retų lietuviškų knygų ir pirmajai lietuviškai knygai paminėti Lietuvoje išleistų leidinių bei suvenyrų paroda. Apie tai skelbiama bibliotekos lapkričio renginių kalendoriuje.

Antroji minėjimo dalis vyks Filadelfijoje esančiame University of Pennsylvania. Lapkričio 14 d., penktadienį, Penn kalbų centras ir Lietuvių bendruomenės Filadelfijos apylinkė nuo 1-mos iki 4-tos val. p.p. Houston Hall pastate, (3417 Spruce Street) Bodek Lounge salėje rengia susirinkimą (koliokviumą) šiai sukakčiai paminėti. Dalyvaus trys kalbėtojai, atvykę iš tolimų vietovių. Kalbės Dr. Dainora Pociūtė – Abukevičienė, gyvenanti Kaune ir dėstanti senąją lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Jos tema – “Lietuviškosios reformacijos akcentai Martyno Mažvydo raštuose”. Dr. Leonardas V. Gerulaitis yra istorijos profesorius Oakland universitete, Michigan valstijoje. Šis Renesanso laikotarpio knygų žinovas aptars Martyno Mažvydo katekizmo istorines aplinkybes. Trečiasis kalbėtojas yra amerikietis Dr. William R. Schmalstieg, profesorius iš Pennsylvanijos valstybinio universiteto. Jo tema: “Martynas Mažvydas ir John Wycliff: angliškasis ryšys”. Puikiai išmokęs lietuvių kalbą, prof. R. Schmalstieg daugeliui lietuvių yra žinomas kaip vadovėlio “Introduction to Modern Lithuanian”, parašyto kartu su Leonardu Dambriūnu ir Dr. Antanu Klimu, autorius. Jis daug kartų skaitė paskaitas Lietuvoje. 1994 m. jam buvo suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro laipsnis.

Koliokviumui vadovaus ir kalbėtojus pristatys prof. Harold Schiffman, Pennsylvanijos universiteto Penn kalbų centro direktorius. Po akademinės dalies toje pačioje patalpoje pabendrausime su svečiais prie universiteto paruoštų vaišių.

Koliokviumas vyks viename Amerikos seniausių ir garbingiausių “Ivy League” universitetų. University of Pennsylvania turi ir artimą ryšį su lietuviais. Čia dar prieš karą dėstė iš Lietuvos atvykęs kalbininkas profesorius Alfredas Senn. Po karo profesoriauti buvo pakviestas rašytojas Vincas Krėvė – Mickevičius ir Dr. Antanas Salys. Lietuvių kalba buvo dėstoma Slavistikos ir Baltistikos departamente, kuriame mokėsi jaunas doktorantas Schmalstieg, 1956 m. studijas apvainikavęs filosofijos daktaro laipsniu iš baltų ir slavų kalbų.

1952 m. Pennsylvanijos universitetas nupirko nepriklausomybės signataro ir diplomato Dr. Jurgio Saulio biblioteką. Universiteto bibliotekoje daugelį metų dirbę Dr. Vincas Maciūnas ir Dr. Kostas Ostrauskas kaupė lietuviškų knygų bei leidinių lobius, kurie ir dabar, jau jiems išėjus į pensiją, tebėra papildomi. Tai viena iš turtingiausių lituanistikos bibliotekų, esančių už Lietuvos ribų. Iš šios kolekcijos tikimės turėti eksponatų miesto bibliotekos parodoje.

Universitete įvyksiantis trijų profesorių koliokviumas (anglų kalba) yra atviras ir nemokamas plačiąjai visuomenei. Rengėjai tikisi, kad juo susidomės ir jame apsilankys Filadelfijos apylinkių lietuviai bei jų draugai. Norėtųsi parodyti universiteto vadovybei, kad mūsų visuomenė tokiais renginiais domisi ir įvertina universiteto įnašą organizuojant šį minėjimą.

Lapkričio 15 d., šeštadienį, 6:30 v.v. Filadelfijos Lietuvių kultūros centre (Lithuanian Music Hall patalpose, 2715 E. Allegheny Ave.) įvyks lietuviškoji akademinė minėjimo dalis. Pagrindinė paskaitininkė – Dr. Dainora Pociūtė–Abukevičienė kalbės apie Mažvydo giesmes “Katekizme” bei vėlesniuose jo leidiniuose. Iš Lietuvos gavome valstybinio Mažvydo minėjimo, įvykusio šiemet, sausio 8 d. Vilniuje, Operos ir baleto teatro rūmuose, vaizdajuostę. Bus parodytos šio minėjimo ištraukos: girdėsime M. Mažvydo giesmes ir matysime įdomius minėjimo vaizdus. Po minėjimo pabendrausime su viešnia ir pavakarosime prie kavos ir vyno.

Lietuviškos knygos metai Filadelfijoje bus užbaigti tradiciniame kalėdiniame koncerte, kuris įvyks gruodžio 28 d. Kaip žinome, lietuviškos Šv. Andriejaus parapijos sumanaus administratoriaus kun. Petro Burkausko pastangų dėka tokių koncertų metu bažnyčia būna pilnutėlė. Ateina ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai. Šiais metais šalia įprastų kalėdinių giesmių, parapijos choras giedos ir Mažvydo surinktas giesmes.

Mažvydo katekizmo 450 metų sukakčiai paminėti minėjimus JAV LB apylinkėse koordinuoja JAV LB Kultūros tarybos sudarytas komitetas, kuriam vadovauja Nijolė Martinaitytė – Nelson. Šis komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Filadelfijoje sudarytu minėjimo komitetu.

Filadelfijos minėjimą finansiškai parėmė Lietuvių fondas per JAV LB Kultūros tarybai skiriamas lėšas mažųjų telkinių kultūrinei veiklai stiprinti. Minėjimo renginių organizavimui vadovauja Teresė Gečienė, Filadelfijos LB apylinkės valdybos narė. Jai talkina Aldona Page, Snieguolė Jurskytė, Jūratė Stirbienė, Aušra Zerr, Petras Vaškys ir visa apylinkės valdyba, kurią sudaro pirmininkė Roma Krušinskienė, Jeanne Dorr, Dalia Jakienė, Lynn Cox ir Karlis Kazakauskas. Jei kas norėtų gauti papildomų žinių apie minėjimą, prašome paskambinti telefonu (215) 938–0783.

Teresė Gečienė

DIRVA, 1997 m. spalio 28 d.


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį