M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Nerutė KLIGIENĖ

"IMKIT MANE IR SKAITYKIT"

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo" Katekizmas", išleista prieš 450 metų, dabar matoma jau ir Internete – kompiuterinėje sistemoje.

1997-ieji metai paskelbti lietuviškos knygos metais pažymint reikšmingą pirmosios lietuviškos knygos 450-ies metų sukaktį. Vyksta daug renginių Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiami jubiliejiniai leidiniai, vyksta parodos, minėjimai, Martyno Mažvydo atminimo įamžinimui kuriami originalūs meno kūriniai. Jubiliejus įtrauktas į UNESCO minimų datų sąrašą. Informacija apie tai paskęsta žiniasklaidos aktualijų sraute ir dažnai nepasiekia kultūros žmonių, ypač jeigu jie gyvena ne Lietuvoje.

Siekdamas paskelbti pasauliui ir priminti lietuviams šį iškilų įvykį, Matematikos ir informatikos instituto grupė darbuotojų teikia informaciją apie pirmąją lietuvišką knygą Internet kompiuterių tinkle, kompiuteriniame leidinyje, vadinamame LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI. Leidinyje nušviečiama pirmosios lietuviškos knygos istorija, aprašomos su šia sukaktimi susijusius naujienos. Jame teikiamos žinios daugialypėje (multimedia) terpėje tekstais, vaizdais ir garsais. Tekstai teikiami lietuvių, anglų ir dalinai vokiečių kalbomis.

Dabar iš bet kurio pasauliniame kompiuterių tinkle esančio kompiuterio, kur jis bestovėtų: Australijoje ar Europoje, Kanadoje, JAV ar Lietuvoje, surinkę adresą: http://daugenis.mch.mii.lt/atspindziai/index.htm, galėsite gauti žinių apie Martyno Mažvydo pirmąją lietuvišką knygą. Jei patiks, galėsite atsispausdinti tekstą, paveikslėlius, įsirašyti deklamuojamus eilėraščius, giesmes. Tai nuolat atnaujinamas ir papildomas lietuviškos knygos 450 metų sukakties leidinys, aprėpiantis visus jubiliejinių metų įvykius, leidinius, meno kūrinius.

Atverkime šio kompiuterinio leidinio turinį. Prieš Jus daugybė galimybių. Jūs galite pavartyt istorijos puslapius ir pasinerti į kultūrinį kontekstą, kuriame pasaulį išvydo pirmoji knyga lietuvių kalba, sužinoti apie jos atsiradimo ištakas ir prielaidas. Jūs galite įgyvendinti nelengvai padaromą dalyką – pasklaidyti Martyno Mažvydo "Katekizmo" ir kitų jo raštų parinktus puslapius, kurie iki šiol yra stropiai saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos retų spaudinių saugykloje, paskaityti specialistų komentarus. Galite sužinoti apie įvairius jubiliejaus renginius, vykusius Lietuvoje ir pasaulyje. Pavyzdžiui, Jūs galite tarsi tapti iškilmingo Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio, vykusio 1997 m. sausio 8 d., skirto pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimui, dalyviu skaitydamas jo stenogramą arba nusikelti į kuklų, bet tokį nuoširdų knygos šventės paminėjimą kaimo kultūros namuose (Liūdynėje, Panevėžio rajone) pavadintą "Kuo šildom sugrubusias sielas".

Skyrelyje "Menų galerija" galima pamatyti jubiliejinio medalio, monetos nuotraukas ir sužinoti, kur juos galima įsigyti. Apžiūrėti šiai progai skirto tarptautinio ekslibrisų konkurso – parodos darbus, nuklysti į poezijos puslapius, kur gerbiamiems poetams Bernardui Brazdžioniui, Kaziui Bradūnui ir Sigitui Gedai maloniai leidus, publikuojami jų Mažvydianos posmai.

Pažiūrėkime, ką mato "Lietuviškos knygos metai" lankytojas, turinyje pasirinkęs "Menų galeriją" ir nutaręs joje aplankyti ekslibrisų parodą. Ši paroda veikė 1997 m. sausio 8 – 25 d. galerijoje "Akademija", o dabar visus metus bus eksponuojama Internet'e. Ji dabar pasiekiama iš bet kurio pasaulio taško. Kibernetinėje erdvėje ši paroda eksponuojama penkiose virtualiose salėse. Pasukęs į bet kurią parodos salę, žiūrovas randa keliolikos ekslibrisų spalvotus paveikslėlius. Atidžiau apžiūrėti pasirinktą darbą galima nukreipus ant jo žymeklį ir spustelėjus pelytės klavišą. Kompiuteris akimirksniu atsiunčia didesnį ir geresnės kokybės to ekslibriso paveikslą bei duomenis apie jo autorių. Taip galima apžiūrėti visus kibernetinėje erdvėje eksponuojamus darbus. Pirmosios premijos laimėtoja Viktorija Daniliauskaitė turi savo personalinės parodos kampelį, kur galima apžiūrėti ir kitus jos darbus, daugiau sužinoti apie autorę.

Toliau keliaudami per "Lietuviškos knygos metų" kompiuterinius puslapius, sužinosite apie Martyno Mažvydo premijas ir stipendijas studentams, pamatysite laureatų nuotraukas. 450 metų sukakties atspindžiams žiniasklaidoje (mass media) skirtas atskiras skyrelis. Knygos, žurnalai, laikraščių straipsniai, net televizijos laidos – visa tai gražiai rikiuojasi vienas šalia kito, kurdami margą, bet tokią harmoningą Martyno Mažvydo mozaiką. Na ir, žinoma, "Lietuviškos knygos metuose" Jūs rasite Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinę programą, kuri yra tarsi šerdis visų tų gražių atminimų ir paminėjimų.

Projekto kūrėjai norėtų, kad projektas LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI būtų realus žingsnis integralios tautos kūrime. Šiuo atveju konkreti parama lietuvybei išlaikyti siūloma Lietuvos vaikams, pasklidusiems po visą pasaulį. Tiek Lietuvos mokyklose, tiek po visą pasaulį išsibarsčiusiose lituanistinėse mokyklose mokiniai, naudodamiesi moderniausiomis mokymo priemonėmis jau gali sužinoti apie Martyną Mažvydą, senosios raštijos paminklus, jų istorinį kontekstą ir dabartį.

Tikimės atsiliepimų iš išeivijos lietuvių ir vaisingo bendradarbiavimo. Norėtume gauti žinių apie minėjimus ir knygos švente, vykstančias už Lietuvos ribų. Norėtume pagalbos redaguojant leidinį anglų ir vokiečių kalbomis visos pastebėtos klaidos bus greitai ištaisytos, jeigu Jūs elektroniniu paštu atsiųsite mums savo pastabas. Tuo kompiuterinis leidinys pranoksta tradicinius, kur klaida lieka amžiams.

Kompiuterinių tinklų žiūrovas gali gauti ne tik tekstus, žiūrėti paveikslus, bet ir pasiklausyti norimo muzikos įrašo, gėrėtis video vaizdu ir garsu. Pasvajokime kartu, o kodėl Jums nesugrįžus į iškilmingą knygos jubiliejaus minėjimą Vilniuje, Operos ir baleto teatre, 1997 m. sausio 8 d., nepasiklausius kartu Mažvydo laikotarpio giesmių ir nepažiūrėjus video įrašo?

Martynas Mažvydas, praėjus beveik pusei tūkstantmečio, dar kartą byloja mums: "Broliai ir seserys! Imkit mane ir skaitykit..." Koks žingsnis žengtas nuo pačios Pirmosios iki dabartinių kompiuterių, o tie žodžiai išliko vienodai svarbūs.

Projekto "LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI"
koordinatorė, matematikos mokslų daktarė
Nerutė KLIGIENĖ

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 1997.04.29, Nr. 18


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį