M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

Mažvydo knygos sukaktis paminėta Australijoje


Sydney lietuvių skautų židinys rugsėjo 7 d., sekmadienį, 14 val., Sydney lietuvių namuose Bankstown'e (Sydney priemiestis) suruošė įdomią kultūrinę popietę, kurioje minėjo M. Mažvydo Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų. Ta pačia proga buvo pristatyta Elenos Jonaitienės naujausia knyga, parašyta anglų kalba. Knygoje prisimenamos karo meto lietuvių odisėjos. Paskaitas skaitė poetas Juozas Almis Juragis ir Elena Jonaitienė. Meninėje dalyje dalyvavo židiniečiai ir pakviesti atlikėjai.

A.Taskunas@utas.edu.au 

Žinutę specialiai LIETUVIŠKOS KNYGOS METAMS
paruošė p. Algis Taškūnas iš Tasmanijos universiteto pagal skelbimą
Australijos lietuvių laikraštyje "Mūsų Pastogė", 1997.09.08, Nr. 35, psl.8.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška