Aušra VELIČKAITĖ

Keliaujanti Mažvydiana Šiaurės Amerikoje
Bendras Lietuvos ir Amerikos lietuvių kultūrinis projektas

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Minėjimų JAV komitetas ir pranešėjai iš Lietuvos.
Sėdi, iš kairės: Silvija Vėlavičienė, Nijolė Martinaitytė – Nelson, stovi: Domas Kaunas, Laima Petrauskaitė Van der Stoep, Dalia S. Anysienė, Vilius Trumpjonas, Hansas Dumpys,   ......., Ramūnas Buntinas ir Jurgis Anysas

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt septintieji, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė lietuviškos knygos metais, regis, žymi oficialaus ir programinio Lietuvos bei Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenančios lietuvijos kultūrinio bendradarbiavimo pradžią. Tokia pat rezoliucija buvo priimta ir JAV Lietuvių bendruomenės keturioliktos tarybos suvažiavime, įvykusiame Čikagoje 1996 metų lapkričio 1 – 3 dienomis. Jubiliejui ruoštasi jau keletą metų: 1995 metais Seimo nutarimu buvo suplanuota valstybinė programa ir patvirtinta Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija, kuriai pavesta rūpintis šventiniais renginiais bei leidiniais Lietuvoje ir užsienyje.

Į UNESCO minėtinų pasaulio datų sąrašą įtraukti jubiliejiniai Martyno Mažvydo Katekizmo metai Vilniuje prasidėjo jo gimimo dieną. Sausio 8-ąją įvyko iškilmingas minėjimas Operos ir baleto teatre, o nacionalinėje Martyno Mažvydo vardo bibliotekoje buvo atidengtas paminklas. Sausio 9 dieną šventinis posėdis įvyko Seime. Už svarius darbus tyrinėjant lietuvių raštiją įteiktos trys valstybinės bei vyriausybinės premijos. Suruoštos dvi ekslibrisų (knygos ženklų) parodos – tarptautiniai konkursai. Apie pirmojo lietuviško spaudinio reikšmę byloja sumanymai pastatyti du – dokumentinio kino bei televizijos – filmus, platinti informaciją kompiuteriniais tinklais bei išleisti elektroninę knygą. Leidžiamos ir spausdintos knygos, atvirukų serija "Senosios lietuviškos knygos", taip pat 50 litų vertės jubiliejinė sidabrinė moneta. Dailininkas Petras Repšys nukalė jubiliejinį medalį su poetine Sigito Gedos dedikacija. Katekizmo vardu paminėti lietuviškos raštijos pradžią – kiekvienos Lietuvos valstybinės ir kultūrinės institucijos garbės reikalas. Lietuvoje ir užsienyje rengiamos humanitarinių mokslų konferencijos. Oficialiais minėjimais pažintinę kultūrinę misiją atlieka Lietuvos ambasados. Reikšmingas jubiliejus telkia ir lietuvius, gyvenančius užsienyje.

JAV minėjimų komiteto pirmininkė Nijolė Martinaitytė – NelsonĮ Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimą aktyviai įsijungė ir Amerikos lietuviai. 1996 metų kovo mėnesį Vilniuje bendros Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijos posėdyje Liūda Rugienienė išsakė Amerikos lietuvių norą svarbius tautos kultūrinius reiškinius minėti kartu su Lietuva. Be kita ko, komisijos rezoliucijoje sakoma: “Lietuvos Kultūros ministerijai siūloma dirbti tiesiogiai su JAV Lietuvių Bendruomene, pagal abiejų pusių galimybes sudarant sąlygas įjungti Amerikos lietuvius į Lietuvos kultūrinių įvykių planavimą bei organizavimą.” Buvo sudaryta Lietuvos Kultūros ministerijos bei JAV LB Kultūros tarybos darbo grupė, kuri aptarė veiksmų programą. Numatyta, kad su paskaitomis po Ameriką keliaus mokslininkai-kultūrininkai iš Lietuvos, vietiniai lietuviai galės pamatyti Lietuvoje parengtą pirmųjų lietuviškų spaudinių bei pirmajai lietuviškai knygai skirtų ekslibrisų parodas. Nutarta keistis atstovais ir informacija. Amerikietiškoji pusė pažadėjo surasti lėšų  pirmosios Amerikoje spausdintos lietuviškos knygos išleidimui.

Projektams įgyvendinti Čikagoje įsteigtas Mažvydo Katekizmo minėjimo komitetas. Kaip pabrėžė jo spiritus movens Nijolė Martinaitytė-Nelson, jos vadovaujamas komitetas unikalus savo jungtine sudėtimi, kuri atspindi platų regioninį bei išeivijos organizacijų spektrą. Išskyrus dr. Jurgį Anysą, komiteto aktyvas, kurį sudaro Dalia S. Anysienė, Laima Petrauskaitė-Van der Stoep ir pati pirmininkė, atstovauja JAV LB Kultūros tarybai, kaip ir Dalia Šlenienė. Dr. Peter Paul Zansitis priklauso Lietuvos Vyčiams, o Ramūnas Buntinas bei Vilius Trumpjonas – Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai. Komitete dirba ir du Lietuvių išeivijos Evangelikų Bažnyčios atstovai: dr. Algimantas Kelertas (tarybos sekretorius) bei vyskupas Hansas Dumpys (vadovas). Trys komiteto nariai reprezentuoja jungtį su Lietuva: Rūta ir Edmundas Kulikauskai, tarpininkaujantys Vilniuje, bei lituanistas dr. Giedrius Subačius. Minėjimo komitetas užmezgė ryšius su didesniosiomis Amerikoje bei Kanadoje gyvenančių lietuvių bendruomenėmis, suinteresuotomis mažvydiana. Po didesniąsias lietuvių salas keliaus paroda, supažindinanti su Martyno Mažvydo gyvenimu ir veikla, lietuvių kalbotyros, literatūros bei kultūros istorijos darbais, skirtais senajai raštijai, Lietuvoje vykusiais jubiliejiniais renginiais. Viena jos dalių pasakos, kaip 400-osios Pirmosios knygos metinės buvo švenčiamos 1947 metais išvietintųjų asmenų (Displaced Persons) stovyklose pokario Vokietijoje. Bus eksponuojamos tuomet išleistų proginių knygų viršelių kopijos. Organizatoriai ragina, kad tų vietų, kur paroda keliaus, lietuviai prisidėtų, ją papildydami išsaugotais Vokietijos leidinių originalais. Ekspozicija lydės bei pristatys ją parengusi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė, už gražų darbą apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu. Ji pasirūpino ir anglų bei lietuvių kalbomis parašytu reprezentaciniu lankstinuku.

Keliauti su paskaitomis iš Lietuvos pakviesti aukščiausio rango mokslininkai-humanitarai. Pirmosios lietuviškos knygos minėjimo valstybinės komisijos sekretoriaus, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros profesoriaus ir vedėjo dr. Domo Kauno mokslinių interesų sritis – lietuviškos knygos istorija bei knygotyros teorija. Dr. Dainora Pociūtė dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, tyrinėdama senąją Lietuvos raštiją.

Fotografuotiniu leidimu pasirodys “jaunesnioji Katekizmo sesuo” – pirmoji lietuviška knyga, spausdinta Amerikoje. 1875 metais išėjęs Mykolo Tvarausko Anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų žodynas – Amerikos lietuvio sąmoningumui simbolinės svarbos knyga. Solidžiai atrodanti faksimilė išeis sutelktinėmis pastangomis. Kolegos Lietuvoje yra įsipareigoję ją su moksliniu kruopštumu parengti bei gražiai išleisti. Amerikos lietuvių Mažvydo Katekizmo minėjimo komitetas – ieškoti lėšų. Surasti septyni rėmėjai, kurių vardai mecenatiška garbe bus įrašyti tituliniame knygos puslapyje. “Minties” leidyklai pavyko pasiekti, kad poligrafinė bei estetinė kokybė atitiktų istorinę spaudinio vertę. Planuojamas tiražas – 2000 egzempliorių. Pusė jų liks Lietuvoje, kiti važiuos kartu su keliaujančia paroda, apsilankius sukakties renginiuose bus galima jų įsigyti. Bus platinama ir daugiau proginių leidinių: Martyno Mažvydo Katekizmo fotografuotas leidimas; The First Lithuanian Book and its Cultural Context, Lietuviškos knygos istorijos metmenys, ekslibrisų parodos katalogas.

Mažvydo metai Amerikoje jau prasidėjo. Į JAV yra atvažiavusi ekslibrisų rinktinė, paruošta iš dviejų Lietuvoje vykusių jubiliejinių parodų. Patys pirmieji balandžio 6 dieną ją išvydo Detroito lietuviai. Balandžio 26-ąją ši paroda buvo iškilmingai atidaryta Lietuvių dailės muziejuje Lemont, Illinois, kuri tęsėsi iki gegužės 11 dienos. Rugsėjo 22 dieną Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, įvyko Pirmajai lietuviškai knygai skirta akademinė konferencija anglų kalba.

Būsimų Martyno Mažvydo Katekizmo jubiliejui skirtų renginių grafikas:

spalio 19 d. New York (rūpinasi Laima Šileikytė-Hood);
spalio 25 d. 11 val. Newberry bibliotekoje, Čikagoje, bus atidaroma Bonaparte kolekcijos senųjų lietuviškų knygų paroda; paskaitą angliškai skaitys Viduramžių bei Renesanso rašytinės kultūros specialistas, profesorius dr Leonas Gerulaitis (Michigan);
spalio 26 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje, bus iškilmingai atidaryta Mažvydianos paroda;
lapkričio 1 – 2 d. Los Angeles (Algirdas Gustaitis);
lapkričio 8 – 9 d. Detroit (Nijolė Zalvander);
lapkričio 13 – 15 d. Philadelphia, University of Pennsylvania (Teresė Gečienė);
lapkričio 15 – 16 d. Cleveland (Dalia Puškorienė);
lapkričio 16 d. Washington, DC (Algis Lukas);
lapkričio 18 – 21 d. New Haven, Yale University (Jonas ir Laima Karosai);
lapkričio 22 – 23 d. Boston (Aidas Kupčinskas);
lapkričio 27 – 29 d. Čikagoje vykstančiame Mokslo ir kūrybos simpoziume;
lapkričio 29 – 30 d. Toronto (Danutė Garbaliauskienė).

Kaip ir buvo planuota, Amerikos lietuviai ir Lietuva aktyviai keičiasi kultūrine informacija bei delegatais. Mažvydianai skirtų straipsnių galime rasti 1997 metų sausio 25, vasario 15, balandžio 19, gegužės 10, birželio 28, liepos 5, liepos 12, rugpjūčio 2, rugsėjo 20 dienų Draugo numeriuose. JAV Mažvydo Katekizmo minėjimo komitetui Pirmosios lietuviškos knygos minėjimo valstybinėje komisijoje Lietuvoje atstovauja Edmundas ir Rūta Kulikauskai. Jubiliejiniuose renginiuose Lietuvoje dalyvavo komiteto nariai Dalia ir Jurgis Anysai.

Amerikos lietuvių Mažvydo Katekizmo minėjimo komitetas džiaugiasi bendradarbiavimu. Lietuva prisideda ne tik organizuojant, bet ir finansiškai. Ligšiolinis savitarpio supratimas leidžia tikėtis, kad ir kiti numatyti abiems pusėms reikšmingi projektai remsis Lietuvos bei Amerikos lietuvijos geranoriškumu ir gyva veikla. O tokių projektų – nemažai. Vienas iš jų tiesiogiai siejasi su švenčiama sukaktimi. Pirmosios lietuviškos knygos pagerbimas – puiki proga prisiminti Amerikoje spausdintą lietuvišką žodį, dar nepakliuvusį į archyvus, gal net nykstantį privačiose ar irstančių organizacijų rankose. Lietuviškos veiklos centrų, ypač uždaromų, dokumentai; Lietuvoje (ypač ikisovietinėje), išvietintųjų asmenų stovyklų laikotarpiu Vokietijoje bei įvairiu metu (pirmosios ir antrosios išeivijos) Amerikoje spausdinti raštai; meninės, publicistinės, istorinės ir kitų sričių knygos turi neabejotiną vertę tautos savimonei kaip ir Lietuvoje, taip ir pačioje išeivijoje. Todėl turėtų būti kaupiamos vietinėse kultūros saugyklose, tiriamos, naudojamos lituanistų bei kitų suinteresuotų mokslininkų studijose. Įdomūs ir vertingi spaudiniai neabejotinai turi būti parvežti į Lietuvą, kur gali būti sudarytos jiems tinkamos archyvinės sąlygos. Atrodo, kad pradėta apie tai galvoti ir valstybiniu lygiu. Šiam bendram projektui vadovauti yra sutikusi Dalia Puškorienė iš Cleveland. Jos vadovaujama grupė kartu su Lietuvos Kultūros ministerija derina veiklos planus.

Kaip Lietuvos Kultūros ministerijos ir JAV LB Kultūros tarybos darbo grupės koordinatorė JAV Liūda Rugienienė sakė 1997 metų birželio 24 dienos pranešime Seimo ir JAV LB komisijai: “Visi šie renginiai ir uždaviniai neįvyko ar neįvyksta savaime, tai ilgų valandų darbas kartu planuojant, tariantis ir vykdant.” Galima tik pridėti: bet kai įvyksta, lieka ilgam.

DRAUGAS, 1997.10.11, Nr. 198


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį