Bronius VAŠKELIS

LIETUVOS UNIVERSITETO REIKŠMĖ LIETUVAI

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Kodėl lietuvių kalba universitete būtų buvusi tokia svarbi?

Imkime pavyzdžiu Karaliaučiaus universitetą. Siekiant parengti mokančių lietuvių kalbą kunigų, 1544 m. ten buvo pradėta dėstyti lietuvių kalba. Tai suvaidino didelį vaidmenį šviečiant lietuviškosios raštijos pirmtakus ir ugdant jų pasaulėžiūrą. Karaliaučiaus diasporoje išleista pirmoji lietuviška – Martyno Mažvydo "Katekizmas", pirmoji lietuviška gramatika, parengtas Danieliaus Kleino pirmasis Šv. Rašto vertimas į lietuvių kalbą, Jono Bretkūno "Biblija", iš čia sklido kita lietuviška raštija. Jos iniciatoriai ir autoriai buvo baigę lietuviškas studijas Karaliaučiaus universitete. 1718 m. čia įsteigus lietuvių kalbos seminarą, jame mokėsi ne vienas lietuvis, įskaitant ir mūsų garsųjį poetą Kristijoną Donelaitį. Buvę šio seminaro auklėtiniai, Mažosios Lietuvos veikėjai Liudvikas Rėza ir Frydrichas Kuršaitis tapo ilgamečiais lietuviškojo seminaro vadovais. Šie reiškiniai turėjo įtakos ir Lietuvos atgimimo sąjūdžiui. Taigi lietuvių kalbos dėstymas universitete suvaidino nepaprastą vaidmenį ugdant lietuvišką kultūrą, nors ir nelietuviškame Karaliaučiaus universitete.

Galime tik spėlioti, kuo būtų tapusi Lietuva, jei vietoj rusiško ar lenkiško universiteto Vilniuje būtume turėję nors tolerantiškesnį Lietuvos kultūrai universitetą. Štai ką apie tai galvojo Stasys Šalkauskis:

"Galima su visišku tikrumu dabar pasakyti, kad visai kitaip būtų atrodžiusi ir ekspansijos ir unijos Lietuva, jei jau anais laikais Lietuvoje būtų gyvavę ir tautos gyvenime būtų įsigalėję lietuviškieji universitetai. Ekspansijos Lietuva nebūtų lietuvių tautos tupdžiusi milžiniškuose Rytų plotuose; ji nebūtų vergiškai skolinusi svetimos kultūros, kalbos ir papročių; atvirkščiai, ji būtų kitiems nešusi kultūrą ir iš to būtų turėjusi ne nuostolių, bet prieauglių.

Panašiai ir unijos Lietuva, jei būtų turėjusi lietuviškųjų universitetų, būtų galėjusi atsilaikyti prieš kultūrinę lenkų ekspansiją ir nebūtų skendėjusi svetimoje ideologijoje, svetimame patriotizme, užleisdama tautines ir kultūrines pozicijas beveik be pasipriešinimo. Ji nebūtų niekais pavertusi savo tėvų laimėjimų ir nebūtų bergždžiai gyvenusi iš paveldėto kapitalo ištisus kelis šimtmečius." (S. Šalkauskis, "Universitetas ir tautos gyvenimas", – "Židinys", 1940, Nr.  2, p. 176).

Prof. Bronius VAŠKELIS
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius

Ištrauka iš straipsnio
MOKSLAS IR TECHNIKA, 1997, Nr. 1


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį