PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS MINĖJIMAS KANADOJE

 


 PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 metų sukakties minėjimas įvyks lapkričio 29 ir 30 d.d. Numatyta plati programa: KLB XVI-tosios krašto tarybos suvažiavimas, Kanados lietuviškų mokyklų mokytojų suvažiavimas, ekumeninės pamaldos, knygženklių ir mažvydianos parodos, Martyno Mažvydo “Katekizmo” sukakties minėjimas.

To plataus renginio komitetas posėdžiavo spalio 8 d. praneša, kad į šventę atvyksta iš Lietuvos prof. Domas Kaunas ir Silvija Vėlavičienė, iš Čikagos ev. vysk. Ansas Dumpys. Finansiškai renginį lig šiolei parėmė Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas ($500) ir Kanados lietuvių fondas ($450). Kredito kooperatyvas “Parama” yra gavusi iš Lietuvos 50 litų sidabrinių monetų, išleistų šiai sukakčiai paminėti, kurias pardavinės po $45. Siuntinėjami laiškai KLB apylinkėms kviečiant prisidėti prie minėjimo rengimo. Ruošiami lankstinukai ir plakatai, kuriuose bus nurodyta visa šventės programa.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI,1997.10.21, Nr. 43


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį