Aušra NAVICKIENĖ

LIETUVOS KULTŪROS DIENOS TALINE

 

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejiniai renginiai, prasidėję šių metų pirmosiomis dienomis Vilniuje, tebevyksta tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Balandžio 23 – 24 dienomis Estijos sostinėje Taline buvo surengtos šiai šventei skirtos Lietuvos kultūros dienos.

Svarbiausiu dienų renginiu buvo Tarptautinė knygotyrinė konferencija "The book unites", vykusi Estijos nacionalinėje bibliotekoje 23 – 24 dienomis. Konferencijos rengėjai (Estijos respublikos kultūros ministerija, Lietuvos respublikos ambasada Estijoje, Estijos bibliotekininkų asociacija bei Talino pedagoginio universiteto Knygos ir Informacijos studijų katedros) subūrė knygos tyrinėtojus iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Lenkijos, kurie perskaitė 13 mokslinių pranešimų. Dalyvių skaičius konferencijos salėje svyravo nuo 30 iki 35. Be knygotyrininkų, informacijos specialistų, bibliotekininkų, renginyje taip pat lankėsi spaudos atstovai, Estijos lietuvių bendruomenės nariai bei kiti žmonės, besidomintys knygos kultūra.

Konferencija prasidėjo sveikinimo žodžiais, kuriuos tarė Lietuvos ambasadorė Estijoje dr. Halina Kobeckaitė, Estijos bibliotekininkų asociacijos prezidentė Anne Valmas, Talino pedagoginio universiteto profesorė dr. Mare Lott.

Pirmąjį pranešimą – "1997 – lietuviškos knygos metai" ("1997 – the Year of Lithuanian Book") perskaitė Vilniaus universiteto docentė, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos Knygotyros darbo grupės narė dr. Audronė Glosienė.

Kitas pranešėjas, Vroclavo universiteto Bibliotekininkystės instituto profesorius, knygos teoretikas Krzystofas Migonis, pateikė savo samprotavimus apie šiuolaikinės knygos i

Daugumas pranešėjų kalbėjo apie aktualius knygų prekybos istorijos klausimus Pabaltijo šalyse. Knygų prekybos Estijoje problematika buvo nagrinėjama pranešimuose "Knygų prekyba ir knygų kainos Estijoje XVI – XVII a." (Dr. Liivi Aarma, Talino pedagoginio universiteto Knygos studijų katedros docentė), "Knygų prekyba Taline XVIII a." ( Mag Tiiu Reimo, Estijos mokslų akademijos bibliotekos Baltistikos ir retų spausdinių skyriaus vedėja), "Knygų rinkos formavimosi svarbiausi bruožai Estijoje 1918 – 1940 m." (Dr. Mare Lott, Talino pedagoginio universiteto Knygų studijų katedros vedėja, profesorė), "Svarbiausi knygų prekybos bruožai Estijoje po II pasaulinio karo" (Dr. Aile Moldre, Talino pedagoginio universiteto Knygos studijų katedros docentė).

Knygų prekybos XIX a. Lietuvoje ir XX a. Lietuvos knygos istorijos klausimus gvildeno tyrinėtojos iš Vilniaus universiteto Knygotyros katedros – dr. Aušra Navickienė ir docentė Vanda Stonienė, Suomijos knygų importo raidą XIX a. pirmoje pusėje aptarė dr. Ilkka Makinen, Tamperės universiteto Informacijos departamento docentas.

Remdamosios tuometine periodika, knygos likimą pirmosios tarybinės okupacijos metais (1940 – 1941) ir nacistinės okupacijos laikotarpiu (1941 – 1944) Latvijoje nagrinėjo Aina Strale ir Jana Dreimane, bibliotekininkės iš Latvijos nacionalinės bibliotekos Mokslinio skyriaus.

Ne knygų prekybos tema kalbėjo dr. Larissa Petina, Estijos nacionalinės bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja ir Tonu Karma, Latvijos universiteto Filologijos ir užsienio kalbų fakulteto dėstytojas. Pirmoji pranešėja, pasinaudojusi turtingais Estijos nacionalinės bibliotekos retų spaudinių fondais, aptarė rusų kultūrinių draugijų bibliotekas Taline 1920 – 1940 m. ir antrasis kalbėtojas supažindino klausytojus su tuo "Kas yra Mart Lapp arba Lapas Martins?" (pranešimas buvo skirtas šio asmens 150 metų jubiliejui paminėti).

Pranešimų ir diskusijų metu išaiškėjo Pabaltijo šalyse atliekamų knygos ir knygų prekybos istorijos tyrimų būklė, naudojama metodika, reprezentatyviausi ir naujausi šaltiniai, gauti tyrimų rezultatai, knygų prekybos ir, apskritai, knygų raidos atskirais istoriniais periodais skirtingose šalyse panašumai ir skirtumai.

Konferencijos medžiaga bus išspausdinta Talino pedagoginio universiteto Informacijos studijų katedros elektroninio žurnalo "INFOFOORUM" 3-jame ar 4-jame numeriuose (http://lin2.tpu.cc/i–foorum/home.htm).

Pažymint pirmosios lietuviškos knygos sukaktį Estijos nacionalinėje ir Mokslų akademijos bibliotekose veikė lietuviškos knygos parodos, straipsniai apie Martyną Mažvydą ir jo knygą bei jubiliejinių metų renginius Lietuvoje pasirodė Talino spaudoje kultūrinės laidos buvo transliuojamos per Talino radiją.

Lietuvių kultūros dienos Estijoje baigėsi iškilmingu priėmimu ir koncertu Operos ir baleto teatro žiemos sode, kurį surengė Lietuvos respublikos ambasada Estijoje. Priėmime dalyvavo garbūs svečiai iš Lietuvos ir Estijos kultūros ministerijų, užsienio šalių ambasadoriai, reziduojantys Taline, kultūros ir meno veikėjai, spaudos atstovai, Tarptautinės knygotyrinės konferencijos dalyviai, Estijos lietuvių bendruomenės nariai.

Susirinkusiems svečiams kalbėjo Lietuvos kultūros ministro pavaduotojas A. Latėnas, Lietuvos ambasadorė Estijoje dr. Halina Kobeckaitė, Vilniaus universiteto docentė Audronė Glosienė, dainavo prof. Virgilijaus Noreikos mokiniai iš Talino muzikos akademijos – Rauno Eip, Alar Haak ir Indrek Jurtšenko, pianinu V. Bagdono kūrinius skambino prof. Aleksandra Juozapėnaitė-Eesmaa. Vakaras tapo puikiausia švente, kurioje žodžiu ir muzika buvo primintas, įvertintas ir pagerbtas reikšmingas Lietuvos kultūros gyvenimo įvykis – Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis.

Prasmingai, iškilmingai ir nuoširdžiai vyko Lietuvių kultūros dienos Taline, įrašydamos dar vieną puslapį į Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus minėjimų metraštį.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška