LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS
XVII SUVAŽIAVIMO

 P R O G R A M A

VILNIUS, 1997 BIRŽELIO 15 – 21

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


TEOLOGIJOS SEKCIJA

Birželio 15 d. 15 val. Šv. Jonų bažnyčioje ŠV. MIŠIOS

PEDAGOGIKA, FILOSOFIJA, PSICHOLOGIJA

Birželio 16 d. 9 val. Universiteto Teatro salė

TEMA: Asmuo ir vertybės
Vadovai: Prof. Dalia Katiliūtė, Dr. Danutė Gailienė

PEDAGOGIKA

Birželio 16 d. 14 val. Universiteto Teatro salė

Vadovai: Prof. Vanda Aramavičiūtė, Dr. Stasė Dzenuškaitė

PSICHOLOGIJA

Birželio 16 d. 14 val. Universiteto Aluminato salė

Vadovai: Dr. Giedrė Butkienė, Dr. Gintautas Vaitoška

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

Birželio 17 d. 9 val. Universiteto Teatro salė

TEMA: Pirmoji lietuviška knyga
Vadovai: Prof. Birutė Ciplijauskaitė, Prof. Zigmas Zinkevičius

 1. Eugenija Ulčinaitė. Šešioliktojo amžiaus lotyniškoji literatūra Karaliaučiuje
 2. Zigmas Zinkevičius. Martyno Mažvydo rašomosios kalbos ištakos
 3. Juozas Karaciejus. Mėginimas norminti lietuvių rašytinę kalbą 16 a.

Birželio 17 d. 12 val. Universiteto Teatro salė

 1. Kazio Bradūno eilėraščius, skirtus pirmajai lietuviškai knygai, skaito autorius

 2. Pirmosios lietuviškos knygos 450-sioms metinėms skirta liaupsių, giesmių, urėdų, bylų literatūrinė muzikinė kompozicija

"IR ŽIB VIDUJ TAMSIOS NAKTIES"

Atlikėjai:

Danielius SADAUSKAS – vokalas,
Remigijus VILKAITIS – interpretavimas,
Algimantas PAULIUKEVIČIUS – liutnia, gitara

Birželio 17 d. 15 val. Universiteto Teatro salė

Vadovai: Dr. Antanė Kučinskaitė, Dr. Klementina Vosylytė

 1. Birutė Ciplijauskaitė. Kintančios romano technikos moters figūros kūrime

 2. Dainora Pociūtė. Mažvydo giesmės

 3. Ramutė Dambrauskaitė. XVI amžiaus laidotuvių kalbų bruožai

 4. Ingė Lukšaitė. Mažvydas ir liaudies kūryba

 5. Ona Aleknavičienė. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystės klausimu

 6. Jolanta Gelumbeckaitė. Lotyniškos konstrukcijos Jono Bretkūno Evengelijos pagal Luką vertime

 7. Milda Lučinskienė. Jono Jakimavičiaus Evengelijų 1647 m. ir 1705 m. leidinių palyginimas

 8. Gailius Laukagalis. Priebalsinių ir i kamienų daiktavardžiai pirmosiose lietuviškose XVII a. Vilniaus vyskupystės knygose

 9. Diana Builienė, Audrius Ažubalis. Pirmosios lietuviškos matematinės knygos kalba

ISTORIJA

Birželio 18 d. 9 val. Senato salė

TEMA: 1009- ji metai
Vadovai: Dr. kun. Jonas Boruta SJ, Akad. Antanas Tyla

ETNOLOGIJA, ARCHITEKTŪRA, MENOTYRA

Birželio 19 d. 9 val. Universiteto Aluminato salė

TEMA: Tautos kultūros paveldas ir mes
Vadovai: Prof. Angelė Vyšniauskaitė, Prof. Vacys Vilius

Birželio 19 d. 14 val. Universiteto Aluminato salė

Vadovai: Dr. Alė Počiulpaitė, Dr. Napoleonas Kitkauskas

MEDICINA, BIOLOGIJA, ŽEMĖS ŪKIS

Birželio 20 d. 9 val. Universiteto Aluminato salė

TEMA: Žmogus ir sveikata (ne vien kūno)
Vadovai: Habil. dr. Vanda Žekonienė, Prof. Jonas Genys

Birželio 20 d. 14 val. Universiteto Aluminato salė

Vadovai: Prof. Dalia Tamulevičiūtė, Dr. Auksė Narvilienė

Birželio 21 d.11 val. ARKIKATEDRA

ŠV. MIŠIOS


Į turinįPapildoma informacijaPaieška