TARPTAUTINĖ KNYGOTYROS KONFERENCIJA,
skirta pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai

Vilniaus universitetas
KNYGOTYROS KATEDRA

Vilnius, 1997 m. rugsėjo 24 – 28 d.

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


SENOSIOS KNYGOS ISTORIJA IR KNYGOS MOKSLO NŪDIENA

Programos viršelis.Jame panaudotas Katekizmo antraštinis lapasLietuvos ir lietuviškosios knygos istorijoje dvi sostinės yra svarbiausios – Vilnius ir Karaliaučius. Jose beveik vienu metu buvo įsteigtos spaustuvės ir prasidėjo knygų leidyba visame Rytų Baltijos regione. Po to spauda nesulaikomai pasklido po didesnius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Prūsijos, Kuršo ir Livonijos miestus. Per praėjusius šimtmečius čia kūrėsi, žlugo ir vėl atgimė valstybės, kurioms knyga buvo ištikimiausias ramstis ir jų nevilties, ir šlovės valandą. Ji šio regiono gyventojams leido bendrauti tarpusavyje ir su plačiuoju pasauliu, ugdė tautinį savitumą ir dorovę, spartino švietimo, mokslo ir kultūros pažangą. Tautų artumas skatino spaudos ryšius. Vilniuje, Kėdainiuose ir Gardine knygos ir periodika spausdinta ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir estų, latvių, vokiečių, žydų, rusų bei gudų, Karaliaučiuje, Tilžėje ir Klaipėdoje – ne tik lietuvių ir vokiečių, bet ir latvių, estų bei lenkų, Rygoje, Tartu ir Taline – ne tik latvių ir estų, bet ir lietuvių, vokiečių bei rusų kalbomis. Galbūt dėl tokio artumo Baltijos šalių knygos yra labai panašios: istorijos paralelėms, turiniu, paskirtimi, architektonika. Apie tai jau nemažai kalbėta ir rašyta. Dar labiau plėtoti tyrimų ir diskusijų akiratį ragina pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis. Vienas pirmųjų jai skirtų renginių buvo pernai Lübecke įvykusi tarptautinė konferencija "Vokiečių-lietuvių knygos ryšiai per 450 metų", vėliau apie senąją Lietuvos ir lietuvišką knygą daug pranešimų perskaityta įvairiose šalyse vykusiose Martyno Mažvydo mokomosios knygos "Catechismvsa prasty szadei, makslas skaitima raschta yr giesmes..." (1547) minėjimuose. Vilniaus universitete rengiama tarptautinė knygotyros konferencija bandys aptarti aktualiausius šio mokslo problemas, atskleisti dar nežinomus Lietuvos ir kaimyninių šalių spaudos ryšius, senosios ir naujosios knygos sąveiką, šiuolaikinės knygos ir knygininkystės raidos tendencijas ir perspektyvas.

Tarptautinė knygotyros konferencija surengta pagal pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinę programą ir šios sukakties minėjimo valstybinės komisijos skirtomis lėšomis. Už tai jai tariame širdingą ačiū. Taip pat už kolegialumą dėkojame konferencijos pranešėjams, svečiams iš Lietuvos ir užsienio.

Visi konferencijoje skaityti pranešimai bus paskelbti Vilniaus universiteto mokslo darbų tęstiniame leidinyje "Knygotyra". Konferencija vyksta lietuvių ir anglų kalbomis.

Konferencijos organizatoriai ir vadovai:

Prof. Domas KAUNAS

Doc. Elena MACEVIČIŪTĖ


P R O G R A M A

Rugsėjo 24 d.

Pranešėjų ir svečių atvykimas

 

Rugsėjo 25 d.

PLENARINIS POSĖDIS
Vilniaus universiteto aula, Universiteto g. 3, 10.00 – 11.30 val.

Pirmininkauja:
Prof. Rolandas Pavilionis,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos narys, Vilniaus universiteto rektorius

Pradžios žodis:
Prof. Vytautas Landsbergis,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas

Prof. Zigmas Zinkevičius,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo Kalbos mokslo darbo grupės pirmininkas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras

Pranešimas:
Prof. Domas Kaunas,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekretorius, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas
Lietuvos knygos istorijos tyrimų tendencijos ir problemos

Alma Braziūnienė,
Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja
Vilniaus universiteto bibliotekos senieji ir retieji spaudiniai: ekspozicijos pristatymas

(30 minučių kavos pertrauka)

 

Pranešimai
KNYGOS ISTORIJOS SEKCIJA
Vilniaus universiteto aula, Universiteto g. 3, 12.00 – 18.00 val.

Pirmininkauja:
Prof. Domas Kaunas, dr. Aušra Navickienė

Pranešimai:
12.00 – 12.30
Dr. Gertrud Bense
,
Hallės-Wittenbergo Martino Lutherio universitetas, Vokietija
Pirmojo lietuviško giesmyno tekstai šiandieninių tyrimų šviesoje

12.30 – 13.00
Dr. Elmantas Meilus
,
Lietuvos istorijos institutas
Žemaitijos Kunigaikštystės miestelių knygininkai XVIII a.

13.00 – 13.30
Sigitas Lūžys
,
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemaičių seniūnijos knygų rinkiniai XVI – XVIII a.

(Pietų pertrauka 13.30 – 14.30)

14.30 – 15.00
Doc. Stasė Matulaitytė
,
Vilniaus universitetas
Senieji Vilniaus kalendoriai (XVI – XVII a.)

15.00 – 15.30
Doc. Liivi Aarma
,
Talino pedagoginis universitetas, Estija
Prieš 410 metų Vilniuje išspausdintos estų katalikiškos knygos

15.30 – 16.00
Tamara A. Samoiliuk
,
Baltarusijos kultūros universitetas, Baltarusija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baltarusių spausdinta knyga (XVI – XVIII a.)

(30 minučių kavos pertrauka)

16.30 – 17.00
Menachem M. Feldman
,
Judaistikos studijų institutas Jeruzalėje, Izraelis
Iš Vilniaus žydų spaustuvių istorijos

17.00 – 17.30
Dr. Aušra Navickienė
,
Vilniaus universitetas

Janet Zmroczek,
Britų biblioteka, Jungtinė Karalystė
Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje

17.30 – 18.00
Dr. Jūratė Trilupaitienė
,
Kultūros ir meno institutas
Natų leidyba Lietuvos XVI – XVII a. muzikinio gyvenimo kontekste

 

ŠIUOLAIKINIŲ KNYGININKYSTĖS PROBLEMŲ SEKCIJA
Senato salė, Universiteto g. 3, 12.00 – 17.30 val.

Pirmininkauja:
Doc. E. Macevičiūtė, dr. R. Misiūnas

Pranešimai:

12.00 – 12.45
Prof. Tom D. Wilson,
Sheffieldo universitetas, Jungtinė Karalystė
Elektroninė leidyba ir knygos ateitis

12.45 – 13.30
Drs. Albert Boekhorst,
Amsterdamo universitetas, Niderlandai
Knygos: nuo molio lentelių iki virtualios realybės

(Pietų pertrauka 13.30 – 14.30)

14.30 – 15.15
Doc. Vanda Stonienė,
Vilniaus universitetas
Knyga Lietuvoje 1940 – 1990 metais

15.15 – 16.00
Doc. Osvaldas Janonis,
Vilniaus universitetas
Lietuviškos knygos bibliografinė apskaita tarptautiniame kontekste

(30 minučių kavos pertrauka)

16.30 – 17.00
Julija Zinkevičienė
Vilniaus universitetas
Informacijos priemonių reikšmė knygų rinkoje

Irena Krivienė
Vilniaus universiteto biblioteka

Doc. Elena Macevičiūtė,
Vilniaus universitetas
UNESCO programa "Pasaulio atmintis" ir Vilniaus universiteto bibliotekos
senųjų fondų išsaugojimo projektas

 

Rugsėjo 26 d.

Pranešimai
KNYGOS ISTORIJOS SEKCIJA
Vilniaus universiteto aula, Universiteto g. 3, 9.00 – 13.00 val.

Pirmininkauja:
doc. Vanda Stonienė, dr. Juozas Tumelis

Pranešimai:

9.30 – 10.00
Dr. Aistė Paliušytė
,
Kultūros ir meno institutas
Embleminės iliustracijos Jonušui Radvilai (1612 – 1655) dedikuotuose leidiniuose

10.00 – 10.30
Jolita Liškevičienė
,
Vilniaus dailės akademija
XVI a. pabaigos – XVII a. Vilniaus spaustuvių knygų grafika

10.30 – 11.00
Dr. Juozas Tumelis
,
Lietuvos nacionalinė biblioteka
Pirmosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spausdintos knygos

(30 minučių kavos pertrauka)

11.30 – 12.00
Steingrimur Jonsson
,
Lundo universiteto biblioteka, Švedija
Spausdinta knyga Lietuvoje ir Islandijoje: lyginamasis tyrimas

12.00 – 12.30
Habil. dr. Krystyna Bednarska
-Ruszajowa,,
Krokuvos Jogailos universitetas, Lenkija
Vilniaus universiteto bibliotekoje profesorių
1805 – 1816 m. skaitytos knygos, išleistos iki Švietimo epochos

12.30 – 13.00
Arvydas Pacevičius
,
Vilniaus universitetas
Lietuviškos knygos vienuolynų bibliotekose
(XVIII a
. pabaiga – XIX a. vidurys)

(Pietų pertrauka 13.00 – 14.00)

 

ŠIUOLAIKINIŲ KNYGININKYSTĖS PROBLEMŲ SEKCIJA
Senato salė, Universiteto g. 3, 10.00 – 13.00 val.

Pirmininkauja:
Doc. O. Janonis, I. Krivienė

Pranešimai:

10.00 – 10.45
Edward J. Valauskas
,
Elektroninio žurnalo "First Monday"
leidėjas ir vyr. redaktorius, JAV
Leidėjai, autoriai ir skaitytojai: teisė į skaitymą kompiuterių amžiuje

10.45 – 11.30
Prof. Krzysztof Migon
,
Vroclavo universitetas, Lenkija
Knygos politika šiuolaikiniame pasaulyje

(30 minučių kavos pertrauka)

12.00 – 12.30
Remigijus Misiūnas
,
Vilniaus universitetas
Knygų leidybos situacija Lietuvoje 1990 – 1996 metais

12.30 – 13.00
Giedrė Bautrėnienė
,
Leidybos programos direktorė, Atviros Lietuvos Fondas
Atviros Lietuvos Fondo leidybinė programa

(Pietų pertrauka 13.00 – 14.00)

 

SPAUDOS KONFERENCIJA,
12.00 – 13.00

Mokslas apie knygą: būklė, perspektyvos, tarptautiniai ryšiai
Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salė, Universiteto 3

 

IŠVAŽIUOJAMOJI SESIJA,
14.00
Mažosios Lietuvos lietuviškos knygos istorijos vietos.
Grįžtama rugsėjo 27 d. 22.00 val.
Nakvynė Šilutės viešbutyje "Nemunas".
Išvykos dalyviai rugsėjo 27 d. 9.00 val.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje aptaria konferencijos rezultatus,
10.00 val. dalyvauja pirmojo Šilutės knygyno paminklinės lentos atidengimo iškilmėse,
po to lanko Kintus, Ventę, Priekulę, Klaipėdą.

 

 

Informacija svečiams

Konferencijos rengėjai prašo visus,
norinčius dalyvauti konferencijoje
pranešti apie atvykimą iki š.m. rugsėjo 20 d. adresu:
VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedrai
Tarptautinės knygotyros konferencijos
organizaciniam komitetui
Universiteto 3, 2734 Vilnius
arba tel.:370 2 768 961; fax: 370 2 768 957
e–mail: elena.maceviciute@kf.vu.lt
Papildoma informacija teikiama
tuo pačiu telefonu ir elektroniniu paštu.
Konferencijos dalyviai registruojami rugsėjo 25 d.
nuo 9.00 iki 10.00 val. Vilniaus universiteto auloje.
Registracijos mokestis – 7 litai dalyviams iš Lietuvos,
25 JAV doleriai – dalyviams iš užsienio šalių.
Mokestis mokamas grynais registracijos metu.


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį