VIII TARPTAUTINIS BALTISTŲ KONGRESAS

Vilnius, 1997 m. spalio 7 – 9 d.

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


VIII TARPTAUTINIS BALTISTŲ KONGRESAS

VIII CONGRESSUS INTERNATIONALIS BALTISTARUM

Vilnius, 1997 m.spalio 7 – 9 d.

Vilnius, October 7 – 9d.

Programos viršelis.

Jame panaudotas
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos
450 metų sukakties ženklas,
sukurtas Vilniaus dailės akademijos profesoriaus,
Grafikos katedros vedėjo
Alberto Gursko


P R O G R A M A

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS
LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
TARPTAUTINĖ BALTISTŲ ASOCIACIJA

 

VIII tarptautinio baltistų kongreso "Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje" PROGRAMA 1997 m. spalio 7 – 9 d. VIII starptautiska baltistu kongresa "Baltu valodas XVI un XVII gadsimta" PROGRAMMA 1997.g. 7.-9. oktobri PROGRAMME of the 8th International Congress of Baltic Linguistics "Baltic Languages in the 16th and 17th Centuries" October 7 – 9, PROGRAMMA VIII meždunarodnavo siezda baltistov "Baltijskije jaziki v XVI – XVII vekach" 7 – 9 oktiabria 1997 g.

 

VILNIUS 1997

_______________________________________________

KONGRESO ORGANIZACINIS KOMITETAS

PIRMININKAS

prof. habil. dr. BONIFACAS STUNDŽIA

VICEPIRMININKAI

prof. habil. dr. AINA BLINKENA
prof. habil. dr.
ALBERTAS ROSINAS
prof. habil. dr.
ALGIRDAS SABALIAUSKAS

NARIAI

prof. habil. dr. VYTAUTAS AMBRAZAS
prof. habil. dr.
VALERIJUS ČEKMONAS
prof. habil. dr.
ALEKSAS GIRDENIS
prof. habil. dr.
SIMAS KARALIŪNAS
prof. habil. dr.
JONAS PALIONIS

KONGRESĄ PARĖMĖ
PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS
450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO
VALSTYBINĖ KOMISIJA

_________________________________________________________

 


SPALIO 7 D. (ANTRADIENIS)

PLENARINIS POSĖDIS – 10 – 13 VAL.
(VU centrinių rūmų aula)

Vilniaus universiteto rektoriaus
prof. ROLANDO PAVILONIO
įžanginis žodis

PRANEŠIMAI (iki 25 min.)

10.30. REINER ECKERT (Berlin).
Das erste litauische Buch und die Reformationsbewegung im baltischen Raum.

10.55. ZIGMAS ZINKEVIČIUS (Vilnius).
Apie Mažvydo raštų kalbos ištakas.

11.20. GUIDO MICHELINI (Parma).

Mažvydo išverstos lotyniškos giesmės ir jų melodijos.

11.45. KAZYS KUZAVINIS, ALEKSAS GIRDENIS (Vilnius).
Kelios mintys dėl baltų vardažodžio kirčiavimo paradigmų ir jų raidos.

12.10. DISKUSIJOS

PIETŪS 13.00 – 14.40 VAL.

SEKCIJŲ POSĖDŽIAI – 14.40 – 17.40 VAL.

Rašomoji kalba
(Lietuvių filologijos skaitykla)
Vadovai: J. PALIONIS, J. D. RANGE

14.40 – 14.55. JOCHEN D. RANGE (Greifswald).
Zur Grammatik des Daniel Gallus in den Korrekturen der Bretke-Bibel.

15.00 – 15.15. JONAS PALIONIS (Vilnius).
Dėl Volfenbiutelio postilės (1573) sąsajos su J. Bretkūnu.

15.20 – 15.35. VYTAUTAS AMBRAZAS (Vilnius).
Verstiniai XVI – XVII a. lietuviški raštai kaip istorinės sintaksės šaltiniai.

15.40 – 15.55. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

16.20 – 16.35. GINA KAVALIŪNAITĖ (Vilnius).
Olandiškojo šaltinio įtaka Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimui.

16.40 – 16.55. ONA ALEKNAVIČIENĖ (Vilnius).
J. Bretkūno "Postilės" perikopių autorystės klausimas.

17.00 – 17.15. GIEDRIUS SUBAČIUS (Vilnius – Čikaga).
Bonaventūra Gailevičius: tikėtinas "Išguldymo afieros" (1805) ir "Lietuviškų Evangelijų" (1806) autorius.

17.20 – 17.40. DISKUSIJOS

Morfologija ir sintaksė (81 a.)

Vadovai: A. BREIDAKAS, A. ROSINAS

14.40 – 14.55. ALBERTAS ROSINAS (Vilnius).
M. Daukšos "Postilės" įvardžiai: veldiniai ir inovacijos.

15.00 – 15.15. JOLANTA GELUMBECKAITĖ (Vilnius).
Postpoziciniai vietininkai J. Bretkūno "Evangelijos pagal Luką" vertime.

15.20 – 15.35. SIMON CHRISTEN (Bernas).
Dėl pašalio vietininkų M. Daukšos "Postilėje"..

15.40 – 15.55. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

16.20 – 16.35. LIDIJA LEIKUMA (Riga).
Par seniskam verba formam pirmaja saglabataja latgaliešu gramata 'Evangelia toto anno.."..

16.40 – 16.55. ANNA STAFECKA (Riga).
Dažas valodas ipatnibas senaka posma latgaliešu rakstu avotos.

17.00 – 17.15. KORNELIJA POKROTNIECE (Riga).
Salikts teikums un ta dalu saistijuma veidi pirmaja katolu katkisma.

17.20 – 17.35. EVIJA LIPARTE (Riga – Vilna).
Par vacu valodas partikulverbu tulkojumiem G. Mancela darbos.

17.40 – DISKUSIJOS

 

SPALIO 8 D. (TREČIADIENIS)

SEKCIJŲ POSĖDŽIAI – 9.20 – 12.40 VAL.

Rašomoji kalba
(Lietuvių filologijos skaitykla)
Vadovai: A. BLINKENA, G. SUBAČIUS

9.20 – 9.35. VINETA PORINA (Riga).
17. gs. latviešu raklstu valodas vertejums 20 gs. valodniecibas vesture..

9.40 – 9.55. JANIS SILIS (Riga).
Sociolinguistic functions of the 16th and 17th c. Latvian language existence forms..

10.00 – 10.15. VINETA ERNSTSONE (Riga).
17. gs. latviešu teksti rakstu valodas un dzivas tautas valodas attieksmes aspekta..

10.20 – 10.35. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

11.00 – 11.15. REGINA KVAŠITE (Riga).
Ieskats 16. un 17. gs. latviešu lietiškajos tekstos.

11.20 – 11.35. JANIS ROZENBERGS (Riga).
Some problems of the formation process of the Latvian literary language.

11.40 – 11.55. JUSTYNA PAWELA (Poznanė).
G. Elgerio žodyno "Dictionarivm Polono-Latino-Lottauicum (1863) vaidmuo latvių kalbos standartizacijos procese..

12.00 – 12.15. MILDA LUČINSKIENĖ (Vilnius).
J. Jaknavičiaus 1647 m. ir 1705 m. "Ewangelie polskie y litewskie" kai kurie kalbos skirtumai.

12.20 – 12.40. DISKUSIJOS

Fonetika, fonologija ir akcentologija
(K. Būgos a.)
Vadovai: A. GIRDENIS, P. VANAGAS

9.20 – 9.35. VALERIJUS ČEKMONAS (Vilnius).
On the origin of East Balt. *uo in the light of the areal linguogeography and typology.

9.40 – 9.55. SERGEJ J. TIOMČIN (Vilnius).
Slovoobrazitelnaja značimost litovskoj fonologiji kak rezultat diachroničeskich procesov.

10.00 – 10.15. OLEG POLIAKOV (Vilnius).
Zum Begriff "prosodische Gesetze".

10.20 – 10.35. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

11.00 – 11.15. DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ (Vilnius).
Dėl cirkumfleksinės metatonijos dūriniuose.

11.20 – 11.35. RICK DERKSEN (Leiden).
Vowel raising in the anonymous Lithuanian catechism of 1605.

11.40 – 11.55. VILIJA LAZAUSKAITĖ (Vilnius).
Dėl u-kamienių būdvardžių ir jų abstraktų su priesaga -umas šakninio kirčiavimo.

12.00 – 12.20. DISKUSIJOS

Etimologija ir onomastika
(81 a.)
Vadovai: P. U. DINI, S. KARALIŪNAS

9.20 – 9.35. VLADIMIR N. TOPOROV (Maskva).
Iz starolitovskovo mifologičeskovo onomastikona (Chaurirari).

9.40 – 9.55. NIKOLAI MIKHAILOV (Piza).

Lingvistinė baltų teonimų analizė J. Lasickio veikale "De diis samagitarum" (XVI a. pab.)

10.00 – 10.15. GRASILDA BLAŽIENĖ (Vilnius).
Dėl XVI – XVII a. Sembos vietovardžių.

10.20 – 10.35. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

11.00 – 11.15. SIMAS KARALIŪNAS (Vilnius).
Etnonimo jotvingis struktūra ir kilmė.

11.20 – 11.35. ZIGMAS ZINKEVIČIUS (Vilnius).
XVII a. dvarų inventoriai – Rytų Lietuvos antroponimikos ir demografijos šaltinis.

11.40 – 11.55. KARI LIUKKONEN (Helsinkis).
Pastabos dėl kai kurių baltų etnonimų kilmės.

12.00 – 12.20. DISKUSIJOS

PIETŪS 13.00 – 14.40 VAL.

SEKCIJŲ POSĖDŽIAI – 14.40–17.40 VAL.

Morfologija ir sintaksė
(81 a.)
Vadovai: A. KAUKIENĖ, V. AMBRAZAS

14.40–14.55. JOY D. EDELMAN (Moscow).
On some Iranian-Balto-Slavic isoglosses.

15.00–15.15. WITOLD MANCZAK (Cracovie).
Origine des desinences en *-m-en balte, slave et germanique.

15.20–15.35. AXEL HOLVOET (Warsaw).
On the development of infinitive clauses in Baltic and Slavonic.

15.40–15.55. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

16.20–16.35. ELVIRA J. BUKEVIČIŪTĖ (Berlynas).
Veiksmažodžių dviskaitos vartojimas J. J. Quandto Biblijoje.

16.40–16.55. DALIA KISELIŪNAITĖ (Klaipėda).
Kai kurie kuršininkų tarmės morfologijos bruožai nuo A. Bezzenbergerio iki šių dienų.

17.00–17.15. NORBERT OSTROWSKI (Krakau).
Die Enstehung der litauischen Verben: plauja, rauja, kauja.

17.20–17.40. DISKUSIJOS

Fonetika, fonologija ir akcentologija
(K. Būgos a.)
Vadovai: V. ČEKMONAS, B. STUNDŽIA

14.40–14.55. ALEKSAS GIRDENIS (Vilnius).
Nosinių balsių raidos paradoksai lietuvių raštijos paminkluose.

15.00–15.15. STEVEN R. YOUNG (Maryland).
The notation of stress in Daukša's 1595 catechism.

15.20–15.35. BONIFACAS STUNDŽIA (Vilnius).
Baltiškoji darinių kirčiavimo sistema: priesagų vediniai.

15.40–15.55. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

16.20–16.35. PETERIS VANAGS (Riga).
16. gs. latviešu valodas fonologiska sistema.

16.40–16.55. KAZIMIERAS GARŠVA (Vilnius).
Linkuvos šnektos fonetikos raida.

17.00–17.15. DISKUSIJOS

Leksikologija ir leksikografija
(84 a.)
Vadovai: A. NEPOKUPNAS, O. BUŠAS

14.40–14.55. AINA BLINKENA (Riga).
Adjektivi G. Mancela vardnica "Lettus" (1638).

15.00–15.15. ANATOLIJ NIEPOKUPNIJ (Kijev).
Litovskoje i pruskoje nazvanija knigi: problemį deminutivnyh form.

15.20–15.35. VINCENTAS DROTVINAS (Vilnius).
Tarptautiniai žodžiai Martyno Mažvydo raštuose ir XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynuose.

15.40–15.55. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

16.20–16.35. BERNHARD WALCHLI (Boll).
Latvių ir lybių kalbų leksinių reikšmių suartėjimas ir jo reikšmė baltų kalbų klasifikacijai.

16.40–16.55. SAULIUS AMBRAZAS, VYTAUTAS ZINKEVIČIUS (Vilnius).
Istorinis lietuvių kalbos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas.

17.00–17.15. GIEDRĖ ČEPAITIENĖ (Šiauliai).
Prašymo raiška M. Mažvydo raštuose.

17.20–17.40. DISKUSIJOS

SPALIO 9 D. (KETVIRTADIENIS)

SEKCIJŲ POSĖDŽIAI – 9.20–12.40 VAL.

Morfologija ir sintaksė
(81 a.)
Vadovai: A. ROSINAS, P. VANAGAS

9.20–9.35. AUDRONĖ KAUKIENĖ (Klaipėda).
Prūsų kalbos veiksmažodžių struktūros ypatumai.

9.40–9.55. FREDERIK KORTLANDT (Leiden).
The language of the Old Prussian catechisms.

10.00–10.15. DALIA PAKALNIŠKIENĖ (Klaipėda).
Senosios balsių kaitos atspindžiai intarpinių veiksmažodžių šaknyse.

10.20–10.35. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

11.00–11.15. SARMITE LAGZDINA (Riga).
Refleksivie verbi un refleksivas konstrukcijas 16. un 17. gs. latviešu rakstu valoda.

11.20–11.35. ALEKSEJS ANDRONOVSS (Sankt-Peterburg).
"Vajadzibas izteiksme" latviešu valodas gramatiskaja tradicija.

11.40–11.55. AGRIS TIMUŠKA (Riga).
Regionalas dialektalas komparativ-konstrukcijas salidzinoši vesturiska aspekta.

12.00–12.20. DISKUSIJOS

Leksikologija ir leksikografija
(84 a.)
Vadovai: A. BLINKENA, V. DROTVINAS

9.20–9.35. OJARS BUŠS (Riga).
Dažas leksikologiskas pardomas Grūnava tevreizes sakara.

9.40–9.55. ANDREJS BANKAVS (Riga).
Par lietuviešiem, latviešiem un igauniem franču leksikografiskajos avotos.

10.00–10.15. ILGA JANSONE (Riga).
Apgerba nosaukumi 17. gs. latviešu valodas vardnicas.

10.20–10.35. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

11.00–11.15. ANTONS BREIDAKS (Riga).
Ziemellatgales izlokšnu nominalo, pronominalo un verbalo galotnu -e, -o vesture.

11.20–11.35. NIJOLĖ ČEPIENĖ (Vilnius).
Jono Bretkūno Biblijos germanizavimai.

11.40–11.55. DALIA JAKULYTĖ (Klaipėda).
"Knygos Nobažnystės" būdvardžiai.

12.00–12.20. DISKUSIJOS

Etimologija ir onomastika
(Lietuvių filologijos skaitykla)
Vadovai: L. BALUODĖ, N. MIKHAILOVAS

9.20–9.35. VYTAUTAS MAŽIULIS (Vilnius).
Viena baltų ir slavų dialektų izoglosa.

9.40–9.55. PIETRO U. DINI (Potenza).
Zur Historiographia Linguistica Baltica der Paläokomparativismus-Zeit.

10.00–10.15. KRYSTYNA SZCZESNIAK (Gdansk).
Names of settlements on the contemporary maps.

10.20–10.35. DISKUSIJOS

PERTRAUKA

11.00–11.15. ELGA KAGAINE (Riga).
Hipotezes dažu Ziemelrietumvidzemes izlokšnu dialektalo vardu cilmes skaidrojuma.

11.20–11.35. LAIMUTE BALODE (Riga).
Hidronimi 16.–17. gs. Latvijas kartes.

11.40–11.55. LEMBIT VABA (Tallinn).
Die Substitution von Balt. * im Ostseefinnischen.

12.00–12.20. DISKUSIJOS

PIETŪS 13.00–14.40 VAL.

PLENARINIS POSĖDIS – 14.40–17 VAL.
(VU centrinių rūmų aula)

14.40. WOLFGANG P. SCHMID (Göttingen).
Das baltische Zentrum in der europäischen Hydronymie.

15.05. JURIJ V. OTKUPŠČIKOV (Sant-Peterburgas).
O baltijskoj hydronimii baseina Oki.

15..30. TERJE MATHIASSEN (Oslas).
Iš baltų kalbų gramatinės terminologijos istorijos.

15.55. INA DRUVIETE (Riga).
Valodas situacija Latvija 16.–17. gadsimta.

16.00–16.20. DISKUSIJOS

16.20–17.00. SEKCIJŲ VADOVŲ INFORMACIJA

17.00. KONGRESO UŽDARYMAS

_________________________________________________________________

ORGANIZATORIAI

BALTŲ FILOLOGIJOS KATEDRA
VILNIAUS UNIVERSITETAS
Universiteto 5 LT-2734 Vilnius, Lietuva
TEL./FAKSAS +370-2-221 754
FAKSAS +370-2-618 286

EL. PAŠTAS
Bonifacas.Stundzia@FLF.VU.LT

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
Antakalnio 6 LT-2055 Vilnius, Lietuva
TEL./FAKSAS +370-2-226 573


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį