1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

PAIEŠKA LIETUVIŠKOS KNYGOS METUOSE

Į pradžiąInformacijaRėmėjai

Jūsų pasirinkimui siūloma dviejų rūšių paieška:


 DALYKINĖ RODYKLĖ

[Asmenys], [Bibliografija], [Dokumentai], [El. adresai], [Knygos], [Leidėjai], [Mažosios Lietuvos vietovardžiai], [Mecenatai], [Medalis], [Moneta], [Motto], [Muzika], [Paminklai], [Parodos], [Pašto ženklas], [Plakatas], [Poezija], [Mažvydo Ąžuolas], [Premijos], [Raštijos tyrinėjimai], [Redaktorių žodžiai], [Renginiai], [Renginių kronika], [Retieji spaudiniai], [Straipsniai laikraščiuose], [Straipsniai žurnaluose], [Svečių knyga], [Teatrų spektakliai], [Žemėlapiai ir schemos], [Ženklas]

[Visų pavadinimų rodyklė]


ASMENYS

Daniliauskaitė Viktorija
Domarkas Stasys
Genzelis Bronislovas
Gurskas Albertas
Jackūnas Žibartas
Juozapaitis Vytautas
Kaunas Domas
Kligienė Nerutė
Koženiauskienė Regina
Kuprevičius Giedrius
Labutytė Eva Erika
Landsbergis Vytautas
LeonavičiusBronius
Lukšaitė Ingė

Marcinkevičius Justinas
Noreika Virgilijus
Pauliukevičius Algimantas
Range Jochen D.
Repšys Petras
Sadauskas Danielius
Taškūnas Algimantas
Telksnys Laimutis
Trilupaitienė Jūratė
Užtupas Vilius
Vilkaitis Remigijus
Vladimirovas Levas
Zinkevičius Zigmas


KNYGOS


MAŽOSIOS LIETUVOS VIETOVARDŽIAI


MUZIKA

Renginiai

Apie renginius ir kūrinius

Muzika ir prakalbos

"Lietuvininkų giesmė" Gieda A. Dievelaitis (g. 1897 m.)

Giesmės iš M. Mažvydo Katekizmo, atliekamos Danieliaus Sadausko:

"Prašimas ape Dvase"

"Apie Dvase Šventa" (Veni creator spiritus)

Oratio Dominica ("Tieve musu Danguiesis")

"Christau, Dena esi ir švesibe" (Christe Qui Lux es et Dies)

Advento ir Kalėdų giesmės iš "Giesmės Krikščioniškos" I dalies,
atliekamos Danieliaus Sadausko ir Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių:

"Ponui mūsų užgimus"
 
"Dėkavokim nu mes visi"
 
"Pagirtas būk , Jėzu Christe"

Vytautas Juozapaitis. Martyno Mažvydo Katekizmo PRADESTYSE giesmės šventos:

"TAs est Dieva prisakimas"
"MEs tikim ijg venagi Dieva"
"BErnelis gimė mums"
Fragmentai iš Giedriaus Kuprevičiaus operos "Prūsai":
Operos "Prūsai" fragmentas
Operos "Prūsai" fragmentas
Operos "Prūsai" fragmentas

Iškilmingo M. Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukakties minėjimo įrašai:

“Knygelės pačios bylo ...”  Skaito aktorius Algirdas LATĖNAS.

Giesmės iš M. Mažvydo “Katekizmo" fragmentas

Giesmės iš M. Mažvydo “Katekizmo" fragmentas

Prof. Vytauto Landsbergio kalbos fragmentas

"Kai į Ragainę atėjo..." (Špitolninkų choras iš J. Marcinkevičiaus dramos "Mažvydas")

Mažvydo žodžiai apie ąžuolą (iš J. Marcinkevičiaus dramos "Mažvydas"pirmosios dalies)

Just. Marcinkevičiaus kalbos fragmentas

Br. Kutavičius. II dalis “Žiemių vartai”

  Ingės LUKŠAITĖS kalbos fragmentas 

Br. Kutavičius. IV dalis “Saulėlydžio vartai”

 


PAMINKLAI MARTYNUI MAŽVYDUI


PARODOS: KNYGŲ, GRAFIKOS,  FOTO NUOTRAUKŲ

Knygų parodos

Grafikos ir piešinių parodos

Foto nuotraukų parodos


POEZIJA


PREMIJOS

Martyno Mažvydo premija už mokslinius tyrinėjimus

Martyno Mažvydo premijos ir stipendijos studentams

Premijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms bei jų filialams už geriausius pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo renginius


RAŠTIJOS TYRINĖJIMAI


REDAKTORIŲ ŽODŽIAI


RETIEJI SPAUDINIAI

Martyno Mažvydo kūrinių puslapiai

XVI amžiaus LIETUVIŠKOS KNYGOS

Mažaformatės ir miniatiūrinės knygos


STRAIPSNIAI LAIKRAŠČIUOSE

Apžvalga
 

Alfonsas Kairys. Martynas Mažvydas nuo Kaliningrado iki Magadano

Dienovidis
 
Eglė Černiauskaitė. "Catechismus – 450"
Juozas Tumelis. Mažvydas
Kazys Bradūnas. Martyno Mažvydo metams
Pranas Tupikas. Mažvydas prisimintas Vašingtone
Zenonas Rinkevičius. Muzikinis paminklas Martynui Mažvydui
Zigmas Zinkevičius. Ar pirmoji lietuviška knyga vėlavo? I
Zigmas Zinkevičius. Kaip atsirado pirmoji lietuviška knyga? II
Zigmas Zinkevičius. Mažvydo rašomosios kalbos kilmė III
Zigmas Zinkevičius. Ar Mažvydas pirmasis rašė lietuviškai? IV
Zigmas Zinkevičius. Kas prieš Mažvydą rašė lietuviškai? V
Zigmas Zinkevičius. Kada pradėta lietuviškai rašyti? VI
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Pasaka apie Australiją ir jos lietuvius
 
Dirva
 

Pirmosios lietuviškos knygos minėjimai
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Klivlende
Tęsiasi pirmosios lietuviškos knygos minėjimai

Donelaičio žemė
 
Arnoldas Piročkinas. Kodėl Karaliaučiuje, o ne Vilniuje?
Irena Kubilienė. Pirmosios lietuviškos knygos šviesa
Jau įrengta Martyno Mažvydo biblioteka Tilžėje
Knyga apie “Katekizmo” autorių
Lietuviškojo rašto pradininkai
Martyno Mažvydo miestas – Ragainė
Mažosios Lietuvos enciklopedijos ruošimas – tai paminklo Mažajai Lietuvai statyba
Ragainėje įamžintas Martyno Mažvydo atminimas
Tilžėje siūloma įkurti Martyno Mažvydo biblioteką
 
Draugas
 
Aušra Veličkaitė. Keliaujanti Mažvydiana Šiaurės Amerikoje
Danutė Bindokienė. Mažvydas, Tvarauskas ir mes
Gražina Mareckaitė. Martyno Mažvydo minėjimas Čikagoje
Irena Alantienė. Šviesus kultūrinis žiburys suspindėjo Detroito židiny
Nijolės Martinaitytės žodis, pradedant Mažvydo dienas Čikagoj
Sveikinimas Amerikos lietuvių bendruomenei
Tėviškės parapija prisiminė Martyną Mažvydą

Kalba Vilnius

V. Mičiulis. Italai žavėjosi H. Kurausko balsu

Kauno diena
 
Dalia Juškienė. Senas vynas – lietuviško pilstymo?
Steponas Gečas. Dainuojantis spaudos maestro
Kauno pirmadienis

Modestas Patašius. Didelio vyro mažos knygutės

Klaipėda

Alfonsas Žalys. Martynas Mažvydas mus ragina
Justinas Marcinkevičus. Žodis, atidengiant paminklą Mažvydui Klaipėdoje
Rita Bočiulytė. Aikštė, kurioje susitiks Viltis, Išmintis ir Stiprybė
Rita Bočiulytė.
Pirmoji lietuviška opera po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje šiandien nuskambės Klaipėdoje
 
Lietuvos aidas
 
Andrius Repšys. Jaunieji dailininkai garsina Lietuvą pasaulyje
Arnoldas Piročkinas. Kelios detonuotos gaidos jubiliejiniame orkestre
Arvydas Jockus. Mažvydo metai Amerikoje
Arvydas Jockus. Mažvydo metų pabaigtuvės Karaliaučiuje
Atstatoma Karaliaučiaus katedra
Bernardas Brazdžionis. Mūsų meto žodis
Bretkūno Bibliją rengia ir leidžia vokiečiai
Daiva Baniulienė. Surasta Mažvydo amžininko knyga
Daiva Narbutienė. Ten, kur išėjo pirmoji lietuviška knyga
Domas Kaunas. Martyno Mažvydo gimtinė – ne Mažoji Lietuva
Evaldas Jankauskas. Uostamiestyje atidengtas paminklas Martynui Mažvydui
Gintaras Bleizgys. Minima pirmosios lietuviškos knygos sukaktis
Gintaras Bleizgys. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų mini knygotyrininkai
Jūratė Laučiūtė. Pirmajai lietuviškai knygai skirtos parodos Peterburge
Jurgis Reidys. Paroda, apie kurią nežino UNESCO
Kongreso bibliotekoje V. Landsbergio pranešimas apie "Katekizmą"
Lietuviškos knygos metai baigėsi nuolatine senosios raštijos paroda
Lietuviškos knygos metai baigėsi iškilmingu posėdžiu
Nepaprastas Mažvydo metų atradimas
Nika Aukštaitytė. Kaip profesorius Levas Vladimirovas grąžinoVilniaus universiteto bibliotekos lobius
Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimas Martyno Mažvydo gimtinėje
Romas Sadauskas. Knyga, kuri panaši į duoną
Vytautas Landsbergis lankosi Maskvoje
 
Lietuvos rytas
 
Abiturientams – pirmoji lietuviška knyga
Aldona Aleksėjūnienė. Nemano mokykloje paminėtas M. Mažvydas
Alfonsas Čepauskas. Mažosios formos meistrai – M. Mažvydo katekizmo sukakčiai
Gintautas Alksninis. JAV norėtų, kad Lietuva būtų Vakarų pasaulio dalis
"Internet" tinkle – puslapis M. Mažvydui
Įvertinti geriausiai minėjusieji M. Mažvydą
Justina Jurgaitytė. Naujas Mažvydas ateina į "Vaidilos" teatro sceną
"Katekizmo" sukaktis paminėta ir Lenkijoje
Kitapus Nemuno – dar daug klaustukų
Laiko ženklai
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas
Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis paminėta ir Niujorke
Rūta Oginskaitė. A. Latėno Mažvydas užčiaupė visiems burnas
Rūta Slušnytė. "Katekizmą" jau galima skaityti 186 pasaulio šalyse
Šimtmečiai neištrynė lietuviškų žodžių
Torunėje paminėtas "Katekizmo" jubiliejus
Unikalųjį leidinį galima pamatyti parodoje
Vida Savičiūnaitė. Kaune pagerbtas miniatiūrinių knygų leidėjas
Vilniaus universitete – baltistų kongresas
Vytautas Navaitis. Rekordinės miniatiūros pristatymas spaudai
Literatūra ir menas
Algirdas Matulevičius. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus Universitete XVI – XVII a. 
Alma Braziūnienė. Senosios Lietuvos knygos – Tartu, Paryžiuj, Berlyne
Alvydas Šlepikas. Septynios dienos
Arvydas Šliogeris. Mažvydas ir Lietuva
Benediktas Januševičius. Senosios raštijos ir tautosakos sąveika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Eglė Patiejūnienė. Martyno Mažvydo premija – Dailės akademijos studentei
Indrė Daunytė. Laikas ir erdvė Just. Marcinkevičiaus "MAŽVYDE"
Inga Samuolytė. Interpretacijos erdvėse
Irena Balčienė. Knygotyros baruose
M. Mažvydo "Katekizmo" kelias į Vilnių

Petras Dinius. Septynios dienos
 
Liuteronų balsas
 
Tauragės miesto pirmoji vidurinė mokykla vadinasi Martyno Mažvydo vardu
.
Naujasis varpas
 
Trečioji Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventė
 
Naujoji komunikacija

Lithuania-On-Line naujienos. 450 metų lietuviškam raštui

Neliūdėk!
 
Pirmąją lietuvišką knygą galima skaityti "Internete"
 
Mokslo Lietuva
 
Gediminas Zemlickas. Ryškėja simpoziumo kontūrai
Juozas Elekšis. Vilnius buvo ne kultūros užkampis, o vienas iš centrų
Pokalbis su  prof. Zigmu Zinkevičiumi
 
Mūsų Pastogė
 
Mažvydo knygos sukaktis paminėta Australijoje
 
Respublika
Anatolijus Lapinskas. Skamba M. Mažvydo palikimas
A. Jablonskienė. Knygos ženklai – pirmajai knygai
A. Nepokupnas: "Sausio 13–ąją suvokiau stovįs ne minioje, o lietuvių tautoje"
"Katekizmo" sukaktis paminėta Prahoje
Prezidentas skatina "Katekizmo" studijoms
Sekundė
Rima Maselytė. Šilagalio bibliotekai – premija
 
Šiaurės Atėnai
 

Aina Valikonytė. Mažvydiana platesniame kontekste
Remigijus Misiūnas. Žvilgsnis į lietuviškos knygos istoriją
Virginijus Savukynas.Kodėl lietuviai skaito knygas?

Šeimininkė
Jolanta Beniušytė. Martynui Mažvydui ir pirmajai lietuviškai knygai atminti

Tėviškės žiburiai

Aldona Šmulkštienė. Pirmoji lietuviška knyga
Nerutė Kligienė. "Imkit mane ir skaitykit"
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Kanadoje

Tønsbergs Blad

Litauen var tidlig ute (Henrik Seel Bahr) . TØNSBERGS BLAD

Vakarinės Naujienos

Dalia Poderytė. Naujoje mokykloje galės mokytis ir neįgalieji

Voruta

Ela Vaičekauskienė. Pajūrio žinios
Vincas Bartusevičius. Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje XVII suvažiavimas
Vytautas Kaltenis. Amžini lietuvybės ąžuolai
 

STRAIPSNIAI  ŽURNALUOSE

Darbai ir dienos
 
Juozas Karaciejus. Pirmoji knyga ir jos adresatas
 
Fylkes Stikka (norvegų k.)
 
Veien mot frihet Litauens historie gjennom bØkene .
 
Gimtoji kalba
 
Aldonas Pupkis. Mažvydo žingsniai per pasaulį
Sigitas Narbutas. Lietuviški įrašai šešioliktojo amžiaus knygose

Kultūros barai

Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Šakom į dangų
Viktorija Daujotytė. Kultūra tarpsta prasmių erdvėje
Lithuanian Papers
 
The First Lithuanian Book. LITHUANIAN PAPERS, Volume 11 – 1997. Annual Journal of the Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania (anglų kalba)
Mikalojus DAUKŠA. Native Language LITHUANIAN PAPERS,Volume 10 – 1996. Annual Journal of the Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania. (Tasmanijos universiteto Lietuvos studijų sambūrio  metinis žurnalas anglų kalba)
 
Magasin
 

450 året for den fØrste trykte litauiske bog. Af  Dr. Dalia Barauskaitė Mikkelsen, MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK 12 (danų kalba)

Mokslas ir technika
 
Bronius Vaškelis. Lietuvos universiteto reikšmė Lietuvai
 
Moksleivis
 
Balys Jauniškis. Konkursas baigėsi
 
Švyturys
 
Tomas Sakalauskas. Mažvydo ąžuolas
 
Tarp knygų
 
Violeta Černiauskaitė. Vadovas po Mažosios Lietuvos knygų pasaulį
Metai po knygos ženklu. Lietuvos bibliotekininkų draugijos kreipimasis
 
Veidas
 

"KATEKIZMUI" – 450 metų


TEATRŲ SPEKTAKLIAI


ŽEMĖLAPIAI IR SCHEMOS

Mažosios Lietuvos žemėlapiai

Vilniaus senamiesčio planai - žemėlapiai

Mažvydiana pasaulyje

 

[Visų pavadinimų rodyklė]


Į pradžiąInformacijaRėmėjai