1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

MARTYNO MAŽVYDO PREMIJOS IR STIPENDIJOS

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


Martyno Mažvydo premija už mokslinius tyrinėjimus:

Martyno Mažvydo premijos ir stipendijos studentams:

Premijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms bei jų filialams už geriausius pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo renginius


Vienas žymiausių šių dienų baltistų Vokietijoje – Greisvaldo universiteto profesorius Jochenas D. Range, daugiausia jėgų atidavęs rankraštyje likusiai Jono Bretkūno išverstai Biblijai tyrinėti ir rengti spaudai. Už šį darbą jam paskirta 1996 m. Martyno Mažvydo premija.

Už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus R. Koženiauskienė 1997 m. apdovanota Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos premija.

1997 metų Martyno Mažvydo premija už senųjų raštų tyrinėjimą paskirta Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojams už knygą “Akademijos laurai”.


Martyno Mažvydo premija už mokslinius tyrinėjimus

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

ĮSAKYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 1995.12.20 Nr. 437
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA 1995.12.20 Nr. 1474

Dėl Martyno Mažvydo premijos įsteigimo
už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus,

ĮSAKOME

 1. Įsteigti kasmetinę 45 MGL dydžio Martyno Mažvydo premiją nuo 1996 metų.
 2. Patvirtinti Martyno Mažvydo premijos nuostatus (1 priedas).
 3. Patvirtinti vertinimo komiteto personalinę sudėtį (2 priedas).

Kultūros ministras J. Nekrošius
Švietimo ir mokslo ministras V. Domarkas

1 priedas

Martyno Mažvydo premijos nuostatai

Patvirtinta Kultūros ministerijos
1995 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 437
bei Švietimo ir mokslo ministerijos
1995 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr.1474

Bendroji dalis

 1. Martyno Mažvydo premiją steigia Lietuvos Respublikos Kultūros ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, skatindamos senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus.
 2. Martyno Mažvydo premija teikiama kas metai už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus: senosios lietuvių knygos leidimo, spausdinimo ir platinimo, rašto kalbos, meninių stilių, žanrų, knygos meno, įrišimo, popieriaus istorijos, knygos vaidmens istorinėms epochoms ir kultūroms, spaudos ir knygos veikėjų gyvenimo ir jų kūrybos tyrinėjimo darbus.
 3. Martyno Mažvydo premija skiriama iki gruodžio 20 d., o įteikiama M. Mažvydo Katekizmo išspausdinimo dieną – sausio 8–ąją.
 4. Martyno Mažvydo premija mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Martyno Mažvydo premijos skyrimas

 1. Martyno Mažvydo premijai gauti gali būti pristatomi Lietuvos ir užsienio pavienių darbų autoriai bei autorių kolektyvai. Jeigu premija skiriama autorių kolektyvui, vertinimo komitetas ją paskirsto po lygiai kiekvienam autoriui.
 2. Martyno Mažvydo premijos laureatui kita Martyno Mažvydo premija gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.
 3. Martyno Mažvydo premija skiriama nepriklausomai nuo kitokių gautų premijų.
 4. Kandidatus Martyno Mažvydo premijai gauti turi teisę siūlyti kūrybinės sąjungos, mokslo ir studijų įstaigos, bibliotekos ir visuomeninės organizacijos, taip pat darbų autoriai patys save.
 5. Kandidatų Martyno Mažvydo premijai gauti pastarųjų 5 metų darbai lietuvių, vokiečių ir anglų kalba pateikiami vertinimo komitetui ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos.
 6. Kandidatus Martyno Mažvydo premijai gauti atrenka vertinimo komitetas, kurio sudėtį 3 metams tvirtina Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministrai bendru įsakymu.
 7. Komitetą sudaro 13 narių. Komitetas renka pirmininką ir sekretorių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
 8. Komiteto nariais gali būti skiriami Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų darbuotojai, kūrybinių sąjungų, mokslo ir studijų įstaigų, bibliotekų ir visuomeninių organizacijų deleguoti atstovai.
 9. Remdamasis komiteto išvadomis, Martyno Mažvydo premiją skiria jos steigėjai savo    įsakymu.

Vertinimo komiteto darbo organizavimo tvarka

 1. Vertinimo komiteto nariai iki posėdžio dienos privalo susipažinti su Martyno Mažvydo premijai gauti pateiktais darbais.
 2. Vertinimo komiteto posėdžio datą skelbia komiteto pirmininkas.
 3. Vertinimo komiteto sprendimai priimami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
 4. Vertinimo komiteto posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 2/3 komiteto narių.
 5. Vertinimo komiteto sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komiteto pirmininkas ir sekretorius.

Martyno Mažvydo premijai gauti vertinimo komiteto personalinė sudėtis

Patvirtinta Kultūros ministerijos
1995 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 437
Švietimo ir mokslo ministerijos
1995 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 1474

E. Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universitetas
E. Banionytė – Lietuvos bibliotekininkų draugija
A. Baliulis – Lietuvos istorijos institutas
V. Bulavas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
B. Butkevičienė – Vilniaus universiteto biblioteka
P. Dirgėla – Lietuvos rašytojų sąjunga
A. Glosienė –Vilniaus universitetas
V. Gudaitis – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
E. Jakniūnaitė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
A. Jovaišas – Vilniaus universitetas
D. Kuolys – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
B. Leonavičius – Lietuvos dailininkų sąjunga
J. Marcinkevičius – Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka
A. Sabaliauskas – Lietuvių kalbos institutas


Martyno Mažvydo premijos ir stipendijos studentams

Nuostatai

Pasitinkant pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktį, jos organizavimo Valstybinė komisija savo veiklos programoje numatė įsteigti ir 1993 – 1997 m. skirti Martyno Mažvydo stipendiją ir premiją studentams, pasireiškusiems knygotyroje. Kandidatai stipendijai ir premijai gauti renkami konkurso būdu. Jį organizuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos knygos draugija ir Vilniaus universiteto Knygotyros katedra.

Martyno Mažvydo stipendija skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto bibliotekininkystės specialybės vyresnių kursų bakalaurams ir magistrams. Siūlant kandidatus, atsižvelgiama į bendrą studentų pažangumą, polinkius ir rezultatus studijuojant knygotyros, senosios lietuvių knygos, bibliotekų, spaudos leidimo, platinimo, bibliografijos, skaitybos istorijos ir teorijos disciplinas, kursinių ir kitų tiriamojo pobūdžio darbų, publikacijų sąsają su istorija, domėjimąsi senąja lietuvių knyga gamybinių praktikų metu, į veiklą, susijusią su knyga už universiteto ribų. Kandidatus Martyno Mažvydo stipendijai siūlo Vilniaus universiteto senatas Komunikacijos fakulteto mokslinės tarybos teikimu. Stipendija skiriama vieneriems mokslo metams.

Martyno Mažvydo premija skiriama Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos studentui, laimėjusiam knygotyros mokslo tiriamųjų darbų konkursą. Jame gali dalyvauti visų fakultetų dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentai. Darbai konkursui teikiami senosios lietuvių knygos leidimo, spausdinimo, platinimo, repertuaro, rašto kalbos, meninių stilių, žanrų, knygos meno, įrišimo, popieriaus istorijos, knygos vaidmens istorinėms epochoms ir kultūroms, raštijos, spaudos ir knygos veikėjų gyvenimo bei kūrybinės veiklos tema. Darbai turi būti anoniminiai. Antraštiniame lape nurodoma tema ir devizas, uždarame voke – žinios apie autorių. Darbų apimtis neribojama. Pageidautina, kad konkursui siunčiami darbai būtų spausdinti ir įrišti. Martyno Mažvydo premija skiriama kasmet už darbus, atliktus 1993 – 1997 metų laikotarpiu. Konkursą rengia ir darbus vertina Vilniaus universiteto sudarytas komitetas. Darbai teikiami kasmet iki gruodžio 8 d. Rezultatai skelbiami pirmosios lietuviškos knygos išspausdinimo dieną – sausio aštuntąją.

Konkursui skirtus darbus komitetas priima adresu: Vilniaus universitetas, Knygotyros katedra, Saulėtekio alėja 9, korp. 1, kab. 202, 2054 Vilnius. Informacija teikiama telefonu 768 961.

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų
sukakties minėjimo valstybinė komisija


Knygotyros mokslo tiriamųjų darbų konkurso
Martyno Mažvydo premijos komitetas

Komiteto pirmininkas prof. habil. dr. R. Pavilionis,
Vilniaus universiteto rektorius
Pirmininko pavaduotojas prof. habil. dr. D. Kaunas,
Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas
Sekretorė doc. dr. A. Glosienė, Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės katedros vedėja
Nariai doc. dr. R. Gudauskas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas
prof. habil. dr. M. Jučas, Vilniaus universiteto Senovės ir vidurinių amžių katedros profesorius
doc. dr. R. Koženiauskienė, Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėja

Stipendininkai

Jolanta DAPKEVIČIŪTĖ (DAPKIEWICZ). Gimė 1967 m. birželio 16 d. Seinuose (Lenkija), lietuvių šeimoje. 1986 metais baigė Punsko licėjų. 1986 – 1990 m. dirbo Balstogėje ir Suvalkuose, talkino leidžiant Lenkijos lietuvių žurnalą "Aušra". Tuo pat metu neakivaizdiniu būdu mokėsi Varšuvos aukštesniojoje poligrafijos mokykloje. 1990 – 1995 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete studijavo bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Martyno Mažvydo stipendiją gavo 1993 – 1994 mokslo metais. Dabar dirba Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Meno skyriuje. Diplominio darbo pagrindu išleido knygelę "Knyga Seinų – Punsko krašto lietuvių kultūroje iki 1939 m." (Punskas, 1996, 44 p.).

Kristina Žemaitytė
Kristina ŽEMAITYTĖ gimė 1972 05 20 Šiaulių mieste. Meilė skaitymui ir visam kas susiję su knyga augo besimokant Šilutės III-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar M. Jankaus vardo vidurinė mokykla). 1989 m. sidabro medaliu baigusi vidurinę mokyklą, Kristina Žemaitytė įstojo į Istorijos fakulteto bibliotekininkystės specialybę. Bestudijuodama atrado senosios knygos istorijos žavesį ir traukimą, domėjosi įvairiais bibliografijos, bibliotekininkystės klausimais. Rašydama kursinius darbus Kristina Žemaitytė rinkosi bibliotekų ir knygos istorijos kryptį.
Atėjus laiką pasirinkti specializaciją, nusprendė rinktis 2 mėgstamus dalykus: bibliografiją ir knygotyrą. Paskutiniaisiais studijų metais, Kristina Žemaitytė dirbo Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, retų spaudinių skyriuje. Tai lėmė diplominio darbo temos pasirinkimą: “Elzevyrų spaustuvės leidiniai Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos retų spaudinių skyriuje: katalogas ir tyrinėjimas.”
Šiuo metu Kristina Žemaitytė dirba Jungtinių Tautų depozitinėje bibliotekoje, esančioje Vilniaus universiteto bibliotekos sudėtyje.

Nacionalinę M. Mažvydo vardo stipendiją ji gavo 1994-95 mokslo metais.

Jurgita BALTRONAITĖ. Martyno Mažvydo stipendininkė 1995 – 1996 mokslo metais. Gimė ir mokėsi Anykščiuose, nuo 1992-1998 m. studijavo Vilniaus universitete.  Bakalauro ir magistro studijose  parašė knygotyrinių darbų apie senųjų knygų įrišimus ir bibliofilijos raidą Lietuvoje. 1995 metais dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtoje istorijos-kraštotyros konferencijoje ir darbų konkurse, kuriame J. Baltronaitės studijai "Petras Jakštas – spaudos darbuotojas ir bibliofilas" paskirta pirmoji vieta.

Grita MILIAUSKAITĖ. Martyno Mažvydo stipendininkė 1996 – 1997 mokslo metais. Gimė ir mokėsi Vilniuje, nuo 1993 m. studijavo Vilniaus universitete bibliotekininkystę. Parašė darbų apie komunikacijos formas ir bibliotekų darbo tobulinimą, iš jų reikšmingiausias – "Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografijos ir knygotyros centro veikla".


Martyno Mažvydo premijos
už studentų mokslinius darbus knygotyros srityje laureatai

 

Jolita Šimanskytė

Jolita ŠIMANSKYTĖ – LIŠKEVIČIENĖ. Pirmojo studentų knygotyros mokslo darbų konkurso, įvykusio 1993 metais, laureatė. Premija paskirta 1994 m. sausio 8 d. už darbą "Emblemų formos XVI a. pab. – XVII a. pr. LDK dailėje. Knygų grafika. Medalininkystė. Teatro reiškiniai". Apie autorę paskelbtas straipsnis (žr.: Patiejūnienė, Eglė. Martyno Mažvydo premija – Dailės akademijos studentei // Literatūra ir menas. 1994.04.16).

Pirmosios premijos laureatė J. Liškevičienė gimė 1970 m. vasario 17 d. Klaipėdoje. Ji 1977 – 1985 m. mokėsi Klaipėdos miesto 5–oje vidurinėje mokykloje, kartu lankė ir vaikų dailės mokyklą, 1985 – 1989 m. – Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume, 1989 – 1994 m. studijavo meno istoriją ir teoriją Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 1994 m. J. Liškevičienė yra šios akademijos doktorantė, taip pat nuo 1996 m. dirba VDA Dailėtyros instituto moksline bendradarbe. Ji yra perspektyvi mokslininkė, jau paskelbusi brandžių mokslinių darbų.

Jurgita BALTRONAITĖ. Antrojo studentų knygotyros mokslo darbų konkurso, įvykusio 1996 metais, laureatė. Premija už darbą "Petras Jakštas – spaudos darbuotojas ir bibliofilas" įteikta 1997 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio metu. Daugiau žinių apie laureatę pateikta kaip apie Martyno Mažvydo stipendininkę.

Laima Rudaitienė

 

Laima RUDAITIENĖ, gimė 1972 m. balandžio 6 d. Vilniuje. 1990 -1998 m. su pertrauka studijavo bibliotekininkystę Vilniaus universiteto  Komunikacijos fakultete, įgijo bakalauro diplomą. Nuo 1998 m. birželio menesio dirba UAB "Mercuri International". 1997 metų Martyno Mažvydo premija paskirta už mokslinį darbą “Seinų spaustuvė: leidimų statistika ir teminė analizė”.

 


Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai