M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS

Į pradžiąInformacijaPaieška


  Žemiau yra surašyti  renginiai, kurie atspindėti LIETUVIŠKOS KNYGOS  METUOSE tekstais, paveikslais, garso įrašais. Išsamus visų renginių sąrašas pateiktas knygoje Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis: dokumentai, bibliografija, kronika.- Vilnius: Pradai, 1998.
  Jubiliejinių renginių žemėlapius rasite:

Mažvydiana pasaulyje
Mažvydiana Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte
Mažvydiana Europoje
Mažvydiana Šiaurės Amerikoje
Mažvydiana Australijoje


 1. Tarptautnė mokslinė konferencija Lietuvos švietėjas Martynas Mažvydas ir jo laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų kultūra
  (1998 .11. 18,  Rusijos Federacija, Maskva )
  Konferenciją organizavo Lietuvos ambasada Rusijoje drauge su Rusijos mokslų akademijos pagrindiniais institutais.
 2. Tarptautinė konferencija Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų.
  (1998 .06. 19,  RF valstybiniame Kaliningrado universitete)
  Atidengta memorialinė lenta M. Mažvydui Karaliaučiaus (Kaliningrad) universitete. Šia proga Kaliningrado universitete vyko mokslinė konferencija. Pranešimus skaitė  VU istorijos mokslų daktaras S. Jegelevičius, istorikė N. Kriaučiūnaitė,  Kaliningrado universiteto muziejaus metodistė N. A. Stroganova.
 3. Nuolatinė paroda "Senoji Lietuvos spauda ir lituanika"
  (1998.01.08, Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gedimino pr. 51, Vilnius)
  Parodoje galima pamatyti istorinių raštijos paminklų originalų su unikaliais įrašais, ekslibrisų, spaudos draudimo laikotarpio knygų, išleistų rusišku raidynu.
 4. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui skirtų leidinių paroda
  (1998.01.08, Galerija AKADEMIJA, Vilniuje)
  Valstybinė lietuviškos knygos sukakties minėjimui komisija kartu su Vilniaus dailės akademija surengė Knygos metams skirtų leidinių ir atributikos parodą.
  Lietuviškos knygos sukaktis paminėta Pietų Amerikoje:
  1. 1998 03 16 Buenos Airėse (Argentina) atidaryta paroda “Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų” Pristatė LR garbės konsulas A. Rastauskas. Parodą parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
  2. 1997 01 11 įvyko Venesuelos lietuvių bendruomenės susirinkimas Karakaso Maria Auxiliadoro koplyčioje, skirtas Knygos sukakčiai. Pranešėjas - A. Naujokaitis.
 5. Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Kanadoje
  (1997.11.29 – 1997.11.30; Toronte, Kanada)
  Numatyta plati programa: KLB XVI-tosios krašto tarybos suvažiavimas, Kanados lietuviškų mokyklų mokytojų suvažiavimas, ekumeninės pamaldos, knygženklių ir mažvydianos parodos, Knygos sukakties minėjimas.
 6. Lietuviškos knygos sukaktis paminėta Vašingtone
  (1997.11.16 00:00; Vašingtone DC, JAV)
  Lietuvos Ambasadoje buvo paminėta 450-oji sukaktis. Viešnia dr. D. Pociūtė papasakojo apie M. Mažvydo giesmynus. Dalyviai pamatė Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodą ir sužinojo apie mažvydianą JAV Kongreso bibliotekoje.
 7. Lietuviškos knygos sukakties minėjimas Klivlende
  (1997.11.15 – 1997.11.16; Klivlende, JAV)
  Minėjimas vyko Dievo Motinos parapijos salėje: šeštadienį – programa moksleiviams ir jaunimui, sekmadienį, lapkričio16 d., – parodos atidarymas ir prof. D. Kauno paskaita. Parodą Amerikoje lydi M. Mažvydo bibliotekos lituanistikos skyriaus vedėja ir parodos sudarytoja Silvija Vėlavičienė.
 8. Knygos sukaktis paminėta Filadelfijoje
  (1997.11.14, Pennsylvania universitete, JAV)
  Visą lapkričio mėnesį Filadelfijos miesto centrinėje bibliotekoje, istorijos skyriuje vyko retų lietuviškų knygų, jubiliejinių metų leidinių ir suvenyrų paroda. Antroji minėjimo dalis vyko Pennsylvania universitete, kur vyko kolokviumas, vadovaujamas Penn kalbų centro direktoriaus H. Schiffman. Pranešėjai: dr. Dainora Pociūtė, dr. Leonardas V. Gerulaitis, dr. W.R. Schmalstieg, garsūs dalyko žinovai pateikė žinių, įdomių ir platesniam klausytojų ratui.
 9. Pirmosios lietuviškos knygos minėjimai Los Angeles
  (1997.11.01 – 1997.11.02; Los Angeles, JAV)
  Los Angeles mieste pirmosios lietuviškos knygos minėjimui vadovavo Algirdas Gustaitis. Pirmasis Knygos pristatymas įvyko šv. Kazimiero lietuviškoje mokykloje lapkričio 1 d., dalyvaujant svečiams iš Lietuvos prof. D. Kaunui ir bibliografei S. Vėlavičienei. Bažnyčios ir parapijos salėje Knygos pagerbimas įvyko sekmadienį, lapkričio 2 d.
 10. Tėviškės lietuvių evangelikų-liuteronų parapija paminėjo M. Mažvydą
  (1997.10.25 – 1997.10.26; Čikagoje, JAV)
  Minėjimo išvakarėse Čikagos ir jos apylinkų lietuviai buvo susirinkę Newberry vardo retų knygų bibliotekoje, kur prof. L.V. Gerulaitis skaitė paskaitą apie M. Mažvydą. Žodį tarė prof. D. Kaunas. Lietuvos Vyčių choras pagiedojo M. Mažvydo giesmių. Iškilmingas pamaldas Tėviškės parapijoje aukojo vysk. Hansas Dumpys.
 11. Pirmoji lietuviška knyga pagerbta Niujorke
  (1997.10.19, New York, JAV)
  Minėjimą Brooklyn'e esančiame Kultūros Židinyje surengė JAV lietuvių bendruomenės NY apygardos valdyba. Kalbėjo svečiai: prof. D. Kaunas ir S. Vėlavičienė. Buvo pristatytas pirmosios lietuviškos knygos Amerikoje M. Tvardausko žodyno perspaudas.
 12. Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimas Norvegijoje
  (1997.10.08 – 1997.10.25; Tonsbergo bibliotekoje, Norvegija)
  Dalyvaujant Lietuvos ambasadorei Norvegijoje ir svečiams iš Kauno technologijos universiteto, Tonsbergo bibliotekoje atidaryta paroda, skirta lietuviškos knygos jubiliejui. Apie ją rašė Norvegijos laikraščiai ir žurnalai.
 13. Lietuvių kultūros instituto 1997 metų suvažiavimo programa
  (1997.09.26 – 1997.09.28; Bonn – Bad Godesberg. Hans Annaberg)
  Septynioliktame LKI suvažiavime keletas pranešimų skirta Mažvydui ir lietuvių literatūrai. Koncerte atliktos Martyno Mažvydo giesmės.
 14. Paroda "Senoji Lietuvos knyga. XVI – XVIII a."
  (1997.09.25 – 1998.02.20; eksponuota Vilniuje, Tartu, Paryžiuje, Berlyne)
  Paroda, parengta Vilniaus universiteto bibliotekos, nuo 1997 metų rudens keliauja per žymiausius Europos kultūros centrus.
 15. Tarptautinė Knygotyros konferencija
  (1997.09.24 – 1997.09.28; Vilniaus universitete)
  Konferenciją, skirtą pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai, organizavo Vilniaus universiteto Knygotyros katedra. Aptartos aktualios knygotyros mokslo problemos, Lietuvos ir kaimyninių šalių spaudos ryšiai, senosios ir naujosios knygos sąveika, knygininkystės raidos tendencijos ir perspektyvos.
 16. Mažvydiana platesniame kontekste
  (1997.09.16 – 1997.10.11; Suomijoje renginių ciklas lietuviškos knygos jubiliejui: parodos, seminaras Helsinkyje)
  Donelaičio draugija Helsinkyje, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Helsinkio universiteto biblioteka bei Lietuvos Respublikos ambasada Suomijoje organizavo renginių ciklą, skirtą šiai reikšmingai datai. Rugsėjo 16 dieną Helsinkio universiteto bibliotekos M. Agrikolos salėje buvo atidaryta lietuviškos knygos istorijos ir suomių literatūros vertimų į lietuvių kalbą paroda. Spalio 11 dieną Helsinkio universitete surengtas seminaras "Lietuviškai knygai 450 metų". Šiame seminare dalyvavo Lietuvos ir Suomijos mokslininkai bei kultūros darbuotojai. M. Mažvydo bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėjas dr. Juozas Tumelis skaitė pranešimą apie M. Mažvydo "Katekizmą" ir jo reikšmę Lietuvos kultūrai. Helsinkio universiteto profesorius Simo Heininenas kalbėjo apie suomių raštijos pradininko Mikaelio Agrikolos reikšmę suomių literatūros formavimuisi. Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Stasys Skrodenis pranešime "Lietuvių ir suomių literatūros panašumai – istorija ir dabartis" daug dėmesio skyrė šių dviejų tautų literatūriniams ryšiams. Helsinkio universiteto bibliotekos bibliotekininkė Sirkka Havu parengė pranešimą apie lituanistiką Helsinkio universiteto bibliotekos rinkiniuose. Seminaro dalyviams buvo parodytas dokumentinis filmas "M. Mažvydas po 450 metų".
 17. Mažvydo knygos sukaktis paminėta Australijoje
  (1997.09.07, Sydney, Australija)
  Australijos lietuvių namuose, Sydney, kultūrinėje popietėje paminėtas Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus.
 18. VIII Tarptautinis baltistų kongresas. VIII CONGRESSUS INTERNATIONALIS BALTISTARUM. Vilnius, 1997 m.spalio 7 – 9 d.

 19. Klaipėdoje šventė Martyno Mažvydo Katekizmo 450-ąsias metines
  (1997.09.01, Klaipėdoje)
  Paminklo Martynui Mažvydui Klaipėdoje, Lietuvininkų aikštėje, atidengimo iškilmės įvyko 1997 m. rugsėjo 1 d., 12 val. Dailininkės Evos Labutytės grafikos paroda "Lietuvininkų žemė" atidaryta Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 1997 m. rugsėjo 1 d., 16 val. kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus operos "PRŪSAI" premjera įvyko Klaipėdos muzikiniame teatre 1997 m. rugsėjo 1 d., 18 val.
 20. Paroda Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje
  (1997.09.01 – 1997.09.17; Vilniuje)
  Paroda skirta pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui, joje eksponuojami seniausi bibliotekoje saugomi leidiniai, išleisti Karaliaučiaus krašte. Ekspoziciją gyvina senieji Rytprūsių žemėlapiai, miestų planai ir vaizdai.
 21. Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimas Karaliaučiaus krašte
  (1997.07.18, Ragainėje (Neman) ir Karaliaučiuje (Kaliningrad))
  Minėjimą organizavo Karaliaučiaus katalikų parapijos klebonas Anupras Gauronskas kartu su Valstybine 450 metų sukakties minėjimo komisija. Karaliaučiaus krašto gyventojai ir svečiai susitiko prie Ragainės bažnyčios. Renginys tęsėsi Karaliaučiaus bažnyčioje, kur minėjimo dalyviai išklausė pranešimus ir dalyvavo šv. Mišiose, aukojamose Pauliaus A. Baltakio OFM, Lietuvių išeivijos katalikų vyskupo. Giedojo solistai J. Leitaitė ir M. Žemaitis, vargonavo B. Vasiliauskas.
 22. Mažvydianos paroda Detroite
  (1997.07.11, Detroite, JAV)
  Dievo Apvaizdos parapijos mokyklos patalpose atidaryta kilnojamoji paroda, parengta Vilniaus Mažvydo bibliotekos lituanistikos skyriaus. Sekmadienį, lapkričio 9 d., šv. Mišias aukojo kun. Aloyzas Volskis; jis ir pradėjo vėliau vykusį minėjimą.
 23. Trečioji Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventė
  (1997.06.28, Ragainėje (Neman))
  M. Mažvydo bažnyčioje ir Kultūros namuose vyko iškilmingas M. Mažvydo Katekizmo 450 metų jubiliejaus minėjimas. Dalyvavo prof. V. Landsbergis. Koncertavo Karaliaučiaus krašto kolektyvai.
 24. Lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimas Londone
  (1997.06.26, Lenkijos Ambasados Britanijoje koncertų salėje, Londone)
  Minėjimą rengė Lietuvos ambasada ir Britanijos – Lietuvos draugija. Programoje: poeto Kornelijaus Platelio žodis, poezija, skaitoma Ingeborgos Dapkūnaitės ir pianisto Petro Geniušo rečitalis.
 25. Minima pirmosios lietuviškos knygos sukaktis
  (1997.06.25, Vilniuje)
  Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo Valstybinės komisijos posėdyje apžvelgti 1997 metų pirmojo pusmečio darbo rezultatai, svarstytos problemos, iškylančios įgyvendinant Valstybinę programą.
 26. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus minėjimas Vašingtone, JAV Kongreso bibliotekoje
  (1997.06.20 Kongreso bibliotekoje, Vašingtone, JAV)
  Minėjimą organizavo Kongreso biblioteka ir Lietuvos ambasada. Pagrindinį pranešimą jame skaitė Lietuvos Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Šia progai buvo surengta speciali lietuviškų leidinių paroda (apie 20 000 vienetų) ir Kongreso bibliotekos gaunamų lietuviškų periodinių leidinių parodėlė.
 27. Ragainės mokykloje paminėtas M. Mažvydas
  (1997.06.18, Ragainėje, Karaliaučiaus kraštas)
  Šilutės rajono švietimo ir kultūros darbuotojai ir H. Sudermano klubo nariai Ragainės antroje vidurinėje mokykloje surengė "Katekizmo" 450-mečio minėjimą.
 28. Lietuvos Katalikų mokslo akademijos XVII suvažiavimas
  (1997.06.15 – 1997.06.21; Vilniuje, universiteto teatro salėje)
  Birželio 17 d. buvo skirta pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui paminėti. Lietuvių kalbos ir literatūros sekcijoje pranešimus skaitė Eugenija Ulčinaitė, Zigmas Zinkevičius, Juozas Karaciejus, Dainora Pociūtė. Poetas Kazys Bradūnas skaitė savo eilėraščius, buvo atlikta literatūrinė muzikinė kompozicija "Ir žib viduj tamsios nakties".
 29. Konferencija "Vokiečių ir lietuvių knygos ryšių 450 metų sukaktis", organizuota Baltijos akademijos (Ostsee-Akademie)
  (1997.06.13 – 1997.06.17; Travemiundėje prie Liubeko ir Vitenberge, Vokietija)
  Lietuviškos knygos išleidimo sukaktis susieta su Karaliaučiaus universiteto Albertinos 450-mečiu ir Martyno Liuterio (1483 – 1546) mirties 450-osiomis metinėmis. Pranešimus skaitė ne tik įžymūs kalbotyros ir knygotyros specialistai iš Lietuvos, bet ir vokiečių bei lenkų mokslininkai. Tai bene pirmasis jubiliejinis lietuviškos knygos renginys. Informacija apie jį pateikiama vokiečių kalba.
 30. 450 metų sukakties minėjimas Karaliaučiaus krašte
  (1997.06.06, Įsrutyje (Černiachovsk) ir Ragainėje (Neman))
  Iškilmingas minėjimas surengtas Įsručio pedagoginėje kolegijoje. Pranešimą apie M. Mažvydą ir jo epochą skaitė Vilniaus universiteto profesorius Arnoldas Piročkinas. Kolegijos kamerinis choras "Harmonija" atliko keletą M. Mažvydo giesmių lietuvių kalba Ragainės Šv. Bruno bažnyčioje, kur apsilankė minėjimo dalyviai.
 31. Abiturientams – pirmoji lietuviška knyga
  (1997.06.01–1997.06.30; visose Lietuvos vidurinėse mokyklose)
  Kiekvienas Lietuvos abiturientas kartu su vidurinio mokslo baigimo pažymėjimu šiemet gavo po M. Mažvydo "Katekizmą", išleistą "Baltų lankų" leidyklos. Tai Prezidento Algirdo Brazausko iniciatyva. Lėšos skirtos iš reprezentacinio fondo. Šiemet Lietuvos vidurines mokyklas baigia apie 20 tūkstančių moksleivių.
 32. Mažvydo diena Lietuvos Mokslų akademijoje
  (1997.05.13, Lietuvos Mokslų akademijos salėje, Vilniuje)
  Pranešimus padarė prof. A. Gaižutis, prof. D. Kaunas, prof. A. Sabaliauskas, prof. A. Tyla, poetas M. Martinaitis, docentė A. Glosienė. Susirinkusius pasveikino Seimo švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas Ž. Jackūnas.
 33. Vaikų knygos šventė Alytaus miesto viešojoje bibliotekoje
  (1997.05.07, Alytaus miesto viešojoje bibliotekoje, Lietuva)
  Vaikų knygos šventė Alytuje rengiama trečią kartą. Šių metų šventė skirta lietuviškos knygos 450-osioms metinėms ir vaikams pasiūlyta išrinkti populiariausią lietuvišką knygą.
 34. Lietuvos kultūros dienos Taline
  (1997.04.23 – 1997.04.24; Estijos nacionalinėje bibliotekoje, Taline)
  Svarbiausias dienų renginys – Tarptautinė knygotyrinė konferencija "The book unities". Knygos tyrinėtojai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Lenkijos perskaitė 13 mokslinių pranešimų.
 35. Torunėje paminėtas "Katekizmo" jubiliejus
  (1997.04.23, Lenkijos miesto Torunės M. Koperniko universiteto bibliotekoje)
  Minėjime dalyvavo Lietuvos ambasadorius Lenkijoje p. A. Valionis, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė B. Butkevičienė. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva" parodė savo programą.
 36. Tarptautinis radijo dramos festivalis – konkursas "Maruliko premija – dar kartą atrandame senuosius tekstus"
  (1997.04.15 – 1997.04.21; Hvaro mieste, Kroatija)
  Jame dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo literatūros ir dramos redakcijos sukurta kompozicija "Imkit mane ir skaitykit", kurioje panaudota M. Mažvydo "Katekizmo" ištraukų, giesmių.
 37. "Katekizmo" sukaktis paminėta Prahoje
  (1997.04.15 – 1997.04.16; Prahoje, Čekijos Respublika)
  Lietuviškos knygos 450-osioms metinėms skirtoje dviejų dienų tarptautinėje konferencijoje buvo paskaityta 20 baltistų ir istorikų pranešimų. Dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos. Ta proga Čekijos Mokslų akademijos centriniuose rūmuose atidaryta lietuviškų knygų paroda.
 38. Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis paminėta ir Niujorke
  (1997.04.08, Niujorko bibliotekoje Lietuvos generalinio konsulato ir LB Niujorko apygardos valdyba surengė minėjimą)
  Dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės nariai, Amerikos baltistai, Niujorke reziduojantys diplomatai. Pagrindinį pranešimą apie M. Mažvydo asmenybę ir jo knygas perskaitė profesorė Elona Vaišnienė. Veikė Senųjų baltų leidinių paroda.
 39. Vakaras skirtas Knygnešio dienai: "Graždanka – graudus paradoksas". Pranešėjas Juozas Tumelis
  (1997.03.14, Vilniaus universiteto biblioteka)
  Renginys priklauso KNYGOS PROGRAMAI "Penki apsnigti vakarai su reta knyga" ir skirtas prof. Česlovo Kudabos atminimui ir Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui.
 40. Mažosios Lietuvos paveldo būklės fotonuotraukų paroda
  (1997.02.28, atidaryta Vilniuje, laikraščio "Mokslo Lietuva" redakcijos patalpose)
  Parodą pristato Jurgis Reidys. Paroda, apie kurią nežino UNESCO // "Lietuvos Aidas", 1997.03.22. Nuotraukose užfiksuoti Mažosios Lietuvos pastatų, kapinių likučiai, pilių, dvarų ir bažnyčių griuvėsiai, vietos, menančios M. Mažvydą Ragainės parapijoje. Unikalios nuotraukų kolekcijos autoriai – architektai Marija ir Martynas Purvinai.
 41. "Gatve, kuri veda į Šventąją Dvasią". Savo knygą pristato Antanas Rimvydas Čaplinskas
  (1997.02.28, Vilniaus universiteto bibliotekoje)
  Renginys priklauso KNYGOS PROGRAMAI "Penki apsnigti vakarai su reta knyga" ir skirtas prof. Česlovo Kudabos atminimui ir Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui.
 42. Knygos šventė kaimo kultūros namuose Liūdynėje
  (1997.02.21, Liūdynėje, Panevėžio raj. )
  Aprašomas vienas iš daugelio renginių, skirtų pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui, vykstantis Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų bibliotekose, kultūros namuose. "Kuo šildome sugrubusias sielas," – taip prasmingai pavadino šią šventę rengėjai.
 43. Lietuviškos knygos 450 metų sukakties ženklo kūrėjo, profesoriaus Alberto Gursko firminių ženklų parodėlė
  (1997.02.19 – 1997.12.31; "LIETUVIŠKOS KNYGOS METUOSE")
  Eksponuojami Vilniaus dailės akademijos profesoriaus, Grafikos katedros vedėjo 1971 – 1996 m. sukurti firminiai ženklai.
 44. "Nepriklausomą Lietuvą kuriant". K. Šaltenio prisiminimų knygą pristato Jūra Baužytė
  (1997.02.14, Vilniaus universiteto bibliotekoje)
  Renginys priklauso KNYGOS PROGRAMAI "Penki apsnigti vakarai su reta knyga" ir yra skirtas prof. Česlovo Kudabos atminimui ir Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui.
 45. Konferencija: "M. MAŽVYDAS: PIRMOJI LIETUVIŠKOJI KNYGA"
  (1997.01.14 10:00 – 1997.01.14 18:00; Studentų miestelyje, H. Manto 84, Klaipėdoje)
  Konferencijos rengėjai – Klaipėdos universiteto Humanitarinio fakulteto Lituanistinės katedros ir Baltistikos centras.
 46. Kunigo Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų jubiliejaus iškilmingos pamaldos
  (1997.01.12, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, Vilniuje, Lietuva)
  Šventinę liturgiją parengė vyskupas Jonas Kalvanas. Pamaldose dalyvavo daugelio konfesijų tikintieji, giedojo bažnyčios choras ir solistas Danielius Sadauskas.
 47. "Katekizmo" sukaktis paminėta ir Lenkijoje
  (1997.01.12, Poznanės universitete, Lenkija)
  Poznanė, sausio 12 d. (ELTA). Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui skirtą susitikimą surengė Poznanės universiteto orientalistikos ir baltistikos katedra.
 48. Mažvydo laikmečio knygos Vilniaus universitete. Vakarą Smuglevičiaus salėje vedė Birutė Butkevičienė
  (1997.01.10, Vilniaus universiteto bibliotekoje)
  Renginys priklauso KNYGOS PROGRAMAI "Penki apsnigti vakarai su reta knyga" ir skirtas prof. Česlovo Kudabos atminimui ir Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui.
 49. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje iškilmingai paminėta knygos sukaktis
  (1997.01.09, Lietuvos Respublikos Seime)
 50. Tarptautinė ekslibrisų paroda, skirta pirmosios lietuviškos knygos 450-osioms metinėms
  (1997.01.08 – 1997.01.25; galerijoje "Akademija")
  PASTABA: "LIETUVIŠKOS KNYGOS METUOSE" ši paroda veikė iki 1997 m. pabaigos. Jūs galite aplankyti pirmas dvi parodos sales ir foje, rasti informacijos apie konkurso dalyvius ir nugalėtojus.
 51. Paroda "Pirmoji lietuviška knyga. Kultūrinis kontekstas ir tradicija"
  (1997.01.08 – 1997.08.31; Vilniaus universiteto bibliotekoje)
  Pagrindinė lietuviškos knygos jubiliejaus paroda. Eksponuojami M. Mažvydo "Katekizmas", pirmieji tekstai lietuvių kalba. Atskleidžiama XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir XVI a. pradžios Prūsijos kultūrinio gyvenimo panorama, lietuvių spaudinių tradicija po M. Mažvydo XVI – XIII a.
  PASTABA: Informaciją apie šią parodą skaitykite lietuviškai, angliškai, vokiškai.
 52. Iškilmingas M. Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukakties minėjimas
  (1997.01.08, Operos ir baleto teatro rūmuose)
 53. Mažvydo skaitymai 1997
  (1997.01.08 – 1997.01.09; Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje, Gedimino pr. 51, Vilnius)
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos istorijos institutas kvietė dalyvauti mokslinėje konferencijoje, surengtoje pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450 metų sukakties proga.
 54. Tarptautinis ekslibrisų konkursas "Catechismus – 450"
  (1997.01.04 – 1997.02.08; Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gedimino pr. 51, Vilnius)
  Apie šią parodą ir kitus jubiliejinius metų renginius rašė Eglė Černiauskaitė: "Catechismus – 450" / Dienovidis, 1997.01.10, Nr. 2.
 55. Konkursas Šilutėje "Pirmoji lietuviška knyga ir Šilutės žemės žmonės"
  (1996.12.30 – 1997.01.03; Šilutėje, Lietuva)
  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kultūros agentūros ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šilutės skyrius surengė keletos istorijos – kraštotyros darbų konkursą.
 56. Minėjimas "Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga"
  (1996.11.29, Rašytojų klube, K. Sirvydo 6, Vilnius)
  Dalyvavo: V.Sventickas, D. Kaunas, L. Noreika ir Š.Čepliauskaitė.
 57. "Akademijos Laurai" – Vilniaus universiteto bibliotekos knyga. Pristato Irena Balčienė
  (1996.11.29, Vilniaus universiteto bibliotekoje)
  Renginys priklauso KNYGOS PROGRAMAI "Penki apsnigti vakarai su reta knyga" ir skirtas prof. Česlovo Kudabos atminimui ir Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui.
 58. Tauragės miesto pirmoji vidurinė mokykla pavadinta Martyno Mažvydo vardu
  (1996.11.01, Tauragės M. Mažvydo vidurinėje mokykloje)
  PASTABA: Žinutė paimta iš "LIUTERONŲ BALSAS", 1996 12.25, Nr.6 (28)
 59. Kompozitorės ir atlikėjos Gintarės Jautakaitės labdaros koncertas
  (1996.10.26, Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone, JAV)
  Skirtas pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms išleidimo metinėms paminėti.
 60. Konferencija ,,LIETUVIŲ KALBA: TYRĖJAI IR TYRIMAI"
  (1996.10.23 – 1996.10.24; Lietuvių kalbos institute)
  Konferencija skirta pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti.
 61. M. Mažvydo Katekizmo giesmės Europos krikščionybės istorijos kontekste. Tarptautinis ekumeninis seminaras – giedojimo savaitė Nidoje
  (1996.09.07 – 1996.09.22; Nidoje – Lietuvos pajūryje ir Vilniuje)
  Tai trečiasis tarptautinis ekumeninio bažnytinės muzikos seminaras, organizuotas vargonininko, kantoriaus F. Gutovski kartu su Vokietijos bei Lietuvos evangeliškų bažnyčių susivienijimu. Dalyvavo: chorvedžiai, vargonininkai, choristai iš Lietuvos, Kaliningrado srities ir Vokietijos. Iš viso – apie 50 žmonių. Parengtas koncertas. Pamaldos buvo atliktos ir Vilniuje, Reformatų bei Liuteronų bažnyčiose ir Arkikatedroje.
 62. Kilnojamoji retų spaudinių paroda
  (1996.05.06 – 1997.08.31; keliavo per Lietuvos bibliotekas)
  Paroda parengta iš Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fondų.
  PASTABA: Informaciją apie šią parodą skaitykite lietuviškai, angliškai, vokiškai.
 63. "Ir žib vidur tamsios nakties" – programa, skirta 450 metų sukakčiai paminėti.
  (1996.01.01 – 1996.12.31; Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Trakuose, Ukmergėje, Marijampolėje, Varėnoje, Punske /Lenkija/)
  Autentiškos XVI-ojo amžiaus giesmės, maldos, Pirmosios knygos citatos, publicistika.
 64. 450-ties ąžuolų giraitė sodinama Verkiuose
  1997 balandžio 12 d., Verkių regioniniame parke pradėta sodinti 450-ties ąžuolų giraitė pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui atminti.

 

Išsamų visų renginių sąrašą rasite Pirmosios lietuviškos knygos sukakties KRONIKOJE, bei BIBLIOGRAFIJOJE (1324 pozicijos). Knygoje, kurią parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija, skelbiami šios sukakties minėjimo dokumentai, kronika, iliustracinė medžiaga.


Į pradžiąInformacijaPaieška